SOCAR Ege Rafinerisi (STAR) Projesi

SOCAR Ege rafinerisi (STAR) projesi, yılda 10 milyon ton ham petrol işleme tesisi yeni bir rafinerinin kurulması, devreye alınması ve işletilmesinden oluşmaktadır.

Proje sahası, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, demir-çelik üretim tesisleri, gemi söküm tesisleri ve diğer çeşitli sanayi tesisleri barındıran Aliağa Yarımadası'nda bulunmaktadır. Yarımada, doğuda Aliağa ilçesi, batıda Ege Denizi, güneyde Nemrut Koyu ve kuzeyde Aliağa Körfezi ile sınırlanmıştır.

Rafineri alanındaki inşaat faaliyetleri Aralık 2014'te başlamıştır. İskele-1 kazı aktiviteleri ile İskele alanında inşaat çalışmaları Haziran 2015’te başlamıştır.

Proje tesisleri yaklaşık 246 hektarlık arazide inşa edilmektedir. Projenin başlıca hedefleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

  • Hammadde talebini ekonomik ve güvenilir bir şekilde karşılayarak PETKİM kompleksi için arzın sürekliliğini sağlamak;
  • Şu anda arz sıkıntısı çeken iç pazarda Ultra Düşük Kükürtlü Dizel ve Jet Yakıt üretmek;
  • Rafineri - Petrokimya entegrasyonu kurarak ek sinerji yaratmak;
  • Üretim, ticaret, istihdam, lojistik ve diğer ilgili faaliyetlerle ulusal ekonomiye değer katmak; ve
  • Türkiye'nin dış ticaret açığının azaltılmasına katkıda bulunmak.

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve gerekliliklere uyum açısından Çevresel ve Sosyal Eylem Planını (ÇSEP) içerir bir Çevresel Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması hazırlanmıştır. Proje, tanımlanan çevresel ve sosyal gerekliliklere uygun olarak işletilecektir. Borç Verenlerin Çevresel ve Sosyal Danışmanı (LESC), Projenin inşaat aşamasını yılda 2 defa olmak üzere izlemeyi üstlenmiştir.

Proje gereklilikleri kapsamında, Proje Çevresel Performansı (1), Çevresel, Sosyal Güvenlik ve Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Performansı (2), İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları (3) ve Sosyal Yönler ve Yönetim (4) konuları Borçlular, Proje ekibi ve Kredi verenler tarafından detaylı incelenmektedir.

(1) Kaynak Verimliliği ve Yönetimi, Atık Yönetimi, Atıksu Yönetimi, Tehlikeli Madde Yönetimi, Hava Kalitesi, Gürültü, Yüzey ve Yeraltı Suyu, Deniz Suyu ve Sediman Kontrolü, Toprak ,Toprak Döküm Alanları ve Bitkisel Toprağın Yönetimi Biyolojik Çeşitlilik.

(2) Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Politikaları, ESHS Yönetiminin Organizasyonu, Çevresel ve Sosyal Etkileri Değerlendirilmesi, Acil Durum Planlaması ve Acil Durum Prosedürleri, Personel Eğitimi ve Gözetimi, Denetleme, Teftiş ve İnceleme.

(3) Kaza Bildirim, Kayıt ve Soruşturma, Genel Düzen Konuları, Tehlikeli Maddelerin ve Tehlikeli Atıkların Depolanması, Saha Güvenliği Konuları, Gürültüye Mesleki Maruz Kalma, Titreşim ve Hava Kirleticileri, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Sağlık ve Konfor, İş Ekipmanları ve Makine Güvenliği, ve Güvenlik İşaretleri ve Trafik Güvenliği Kullanımı.

(4) İşçi ve Çalışma Koşulları, Toplum Sağlığı ve Emniyeti ile Güvenliği, Bilgi Açıklaması  ve Paydaş Katılımı ve Rastlantısal Bulgu Prosedürü.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as