Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Katkılarımız

2012 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda, tüm dünyada yaşanan çevresel, politik ve ekonomik zorluklarla mücadele etmek üzere bir dizi hedef oluşturulması amaçlandı. Bu Konferansta dünya liderleri, üç yıl sonra Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 yılı gündemini oluşturan ve dünyada yoksulluğu önlemek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve tüm insanlığın barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere uluslararası bir çağrı niteliğinde olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni kabul etti.

17 ana hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi konulara odaklanıyor ve birbirini destekliyor. Öyle ki, tek bir hedef üzerine çalışmak bile başka bir alanda değer yaratma potansiyeline yardımcı oluyor. Örneğin, iklim değişikliği konuları hali hazırda kırılgan durumda olan doğa kaynaklarımızı nasıl yöneteceğimizi etkileyen bir unsurken, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması da yoksulluğun önlenmesinde, barış ve adaletin sağlanmasında ve toplumsal refaha katkıda bulunulmasında önemli yere sahip.

Özetle 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

SKH’nin ilki olan Yoksulluğa Son, yoksulluğun tüm biçimlerinin, her yerde ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. İkinci hedef olan Açlığa Son, açlığın sona erdirilmesine, gıda güvenliğine ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanmasına ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesine odaklanıyor. Sağlıklı Bireyler hedefi sağlıklı yaşamların güvence altına alınmasına ve her yaşta sağlıklı bir yaşamın desteklenmesine katkıda bulunurken, Nitelikli Eğitim ise kapsayıcı ayrıca eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınmasına ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesine odaklanıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hedefi ile ele alınırken, 6. Hedef olan Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınmasını destekliyor. Enerjiye olan talebin arttığı günümüzde, herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınması Erişilebilir ve Temiz Enerji Hedefi altında irdeleniyor.

Kesintisiz, kapsayıcı, sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın yanında herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesini besleyen İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Hedefi, dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Hedefleri altında inceleniyor. Eşitsizliklerin Azaltılması hedefi, ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılmasına, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları hedefi ise şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınmasına işaret ediyor.

Kaynak kıtlığının artması ve iklim değişikliğinin etkilerinin doğal kaynakların azalmasına neden olmasıyla, Sorumlu Üretim ve Tüketim sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınmasını hedefliyor. Akabinde 13. Hedef İklim Eylemi, hükümetleri, kurum ve kuruluşları, bireyleri İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçmeye çağırıyor. Biyolojik çeşitlilik kaybının doğal seyrinin bin kat üzerinde gerçekleştiği zamanımızda, Sudaki Yaşam hedefi ile sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının, Karadaki Yaşam hedefi ile de karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesinin önemi vurgulanıyor.

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası konularına Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar hedefi altında, uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın canlandırılması ise son hedef olan Hedefler için Ortaklıklar altında kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Garanti Bankası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmak için sürdürülebilirlik konularını karar alma mekanizmalarına ve iş süreçlerine entegre ediyoruz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik İlkelerimiz çerçevesinde hem Bankamız hem de paydaşlarımız için stratejik açıdan önem taşıyan konulara odaklanarak değer yaratan çalışmalara imza atıyoruz. Müşteri Deneyimi, Finansal Performans, Kurumsal Yönetişim ve Risk Yönetimi, Dijital Dönüşüm, İnsan Kaynaklarına Yatırım ve Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma olmak üzere altı başlıkta topladığımız konulardaki çalışmalarımızla aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Odak Alanlarımız

Müşteri Deneyimi

Finansal Performans

Kurumsal Yönetişim ve Risk Yönetimi

Dijital Dönüşüm

İnsan Kaynaklarına Yatırım

Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma

 

Müşteri Deneyimi: Müşteri deneyimine odaklanarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Hedef 5), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Hedef 8), Sanayi, İnovasyon ve Altyapı (Hedef 9) ve Eşitsizliklerin Azaltılması’na (Hedef 10) destek oluyoruz.

Sorumlu bankacılık yaklaşımımız, müşteri deneyimi stratejimizin temelinde yer alıyor. Müşterilere karşı “şeffaf”, “anlaşılır” ve “sorumlu” bir yaklaşım benimsiyor ve onların ihtiyacına uygun ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerde, teknolojiyi ve insani öğeleri harmanlayarak müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı, finansal sağlıklarını gözetmeyi, sağlam finansal kararlar vermelerine destek olmayı ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerini amaçlıyoruz. 16 milyonun üzerinde müşterimize uygulanabilir ve ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor, onların deneyimlerini sürekli geliştirmek için çalışıyoruz.

 • Müşterilerin finansal sağlıklarını korumak amacıyla, tüm kanallarımızla finansal kaynaklara erişimi sağlıyor ve mali durumları üzerinde tam bir kontrole sahip olmalarını destekliyoruz.
 • KOBİ’ler, kadınlar, girişimciler ve çiftçilerin hem büyümelerine hem de çevresel ve toplumsal performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak için GarantiPartners Girişim Hızlandırma Programı ile her ölçek ve sektörden erken aşama girişimleri, KOBİ’leri ve büyüyen girişimleri destekliyoruz.
 • Kadın girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırıyor, sürdürülebilirliği sağlamak için Kadın Girişimci Yönetici Okulu gibi ücretsiz eğitim iş birlikleri gerçekleştiriyor ve Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile potansiyellerini gerçekleştirmelerini teşvik ediyoruz.

Finansal Performans: Finansal performans alanında yürüttüğümüz faaliyetler sayesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’ye (Hedef 8) katkı sağlıyoruz.

Değer üretim sürecimizin merkezinde finansal performans yer alıyor. 2018 yılında, toplam konsolide aktiflerimizi yıllık %13 artışla 399 milyar TL’ye ulaştırırken, faiz getirili aktiflerin oranını yüksek seviyelerde tutmayı başardık. Piyasa değerimiz açısından Türkiye’nin en değerli bankasıyız. 2018 sonu itibarıyla, piyasa değerimiz 33,4 milyar TL (6,3 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı. Paydaş memnuniyetine verdiğimiz önemle 2018 yılında şubelerdeki yeni hizmet modelini tamamlayarak, gelir yaratma kapasitesini ve gider verimliliğini arttırmayı başardık.

Kurumsal Yönetişim ve Risk Yönetimi: Benimsediğimiz temel değerleri güçlendiren gelişmiş kurumsal yönetişim modelimizle Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar’a (Hedef 16) katkıda bulunuyoruz.

Kurumsal yönetişim modelimizin merkezinde tüm paydaşlarımıza karşı güven, doğruluk, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri yer alıyor. Sürekli gelişim sağlayarak sürdürülebilirlik hedeflerimize başarılı bir şekilde ulaşmak için etkin bir örgütsel yapıya ulaşmaya yönelik adımlar atıyoruz. Buna ek olarak, finansal ve finansal olmayan riskleri ve uyum konularını dünya standartlarında, entegre bir şekilde yönetiyor, şeffafça raporluyoruz. 2018 yılında Entegre Faaliyet Raporu, CDP İklim Değişikliği, CDP Su ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarımızı yayımladık.

Dijital Dönüşüm: Dijital bankacılığın ve dijitalleşmenin gelişmesine yönelik faaliyetlerimiz ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Sanayi, İnovasyon ve Altyapı’ya (Hedef 9) aktif olarak katkıda bulunuyoruz.

Dijital dönüşüm içerisinde dijital kanallara yatırım, sürdürülebilir büyüme modelimizi önemli ölçüde besliyor. Dijital platformlara yaptığımız yatırımlar, işlem kolaylığı ve çözüm önerilerimizle son 20 yıldır dijital dönüşüm konusunda öncü konumdayız. Öyle ki:

 • Türkiye’de gerçekleşen dijital işlemlerin beşte biri Garanti Bankası tarafından gerçekleştiriliyor.
 • Dijital satışların toplam satışlar içindeki payı %53.3’ten %63.2’e yükseldi.
 • Nakit hariç finansal işlemlerde dijital kanalların payı %96 oldu.

Dijital kanallara yatırımımız sonucu bilgi güvenliğini sağlayarak, herhangi bir veri sızıntısının yaşanmasını engellemenin yanı sıra müşterilere sağladığımız işlem kolaylığı ile müşterilerimizi güçlendiriyoruz. Müşterilere sağlanan QR kod ile gerçekleştirilen işlem seçenekleri gibi hizmetler ve internet bankacılığının ya da Garanti cep uygulamasında geliştirilen özellikler ile müşteri deneyimini eşsiz kılıyoruz.  

Süreç verimliliği olarak baktığımızda ise dijital penetrasyonun oldukça artması sayesinde şubelerimiz, müşterilerle ilişki kurma, danışmanlık sunma, satış yaratma ve yeni müşteri kazanımı gibi konulara daha çok eğilebiliyorlar.

İnsan Kaynağına Yatırım: Çalışan merkezlilik insan kaynakları politikalarımızın temelini oluşturuyor ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlarla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İnsana Yarışır İş ve Ekonomik Büyüme (Hedef 8), Nitelikli Eğitim (Hedef 4) ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne (Hedef 5) katkı veriyoruz.

Doğru göreve doğru kişiyi yerleştirmek için, yetkinlikler üzerine kurgulanmış, objektif, pozisyona özel geliştirilen farklı ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri kullanarak insan kaynağını en iyi şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. Bunun için çalışanlara yatırım yaparak, tüm becerilerini kullanmaya yönelten, geniş çaplı fırsatlar sunan, başarılarının fark edilmesini ve ödüllendirilmesini sağlayan bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Aynı zamanda iş-özel yaşam dengesinin kurulması için çalışanların refah düzeylerini artırmaya yönelik ve mutluluklarına odaklanan uygulamalar geliştiriyoruz. Yetkin bir işgücünü bünyemize kazandırmak, eğitmek ve geliştirmek için gereken sistemleri kuruyoruz.

Bu kapsamda eğitim ve insan kaynağı yönetimi konularında çalışmalar yürütüyoruz. 2018 yılında çalışan başına ortalama 47 saat eğitim verdik. Bu alandaki faaliyetlerimizle;

 • Çalışanların ihtiyaçlarına yanıt vermesi, onları mesleki ve kişisel olarak geliştirmesi amacıyla oluşturduğumuz “Fakülte Modeli”ni trendler doğrultusunda güncel tutarak 2018 yılında “Dijital” fakülteyi kurduk.
 • Sınıf içi eğitimlerin etkisini ve verimini artırmak, eğitimi zenginleştirmek amacıyla çeşitli dijital araçlar kullanıyoruz. 2018 yılı içerisinde 25.000 saatlik canlı yayın ve Sanal Sınıf eğitimleri gerçekleştirdik.
 • Kadın çalışanların etkili liderler olmalarına destek olmak için eğitim ve mentorluk çalışmalarımız gelişerek devam ediyor. %40 üst ve orta seviye yönetici kadın çalışan oranıyla ve kadınların kariyerlerinde ilerlemesini teşvik eden çeşitli girişimlerle Türkiye’den Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girmeye hak kazanan tek şirket olduk. Ayrıca kadın çalışan oranı %58 seviyesindeyken, kadın çalışanların ortalama ücretinin erkek çalışanlarınkine oranı 0,97 olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UN WEPs) tarafından hazırlanan Cinsiyet Eşitliği Analizi Aracı çalışmasına dahil olan pilot şirketlerden biri olduk ve iyi uygulamalarımızı paylaştık.
 • Data Transcendence eğitimleri ile veriye dayalı stratejiler belirlenmesine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz.

Eğitimlerin yanı sıra, çalışanları Banka içinde konumlandırmamız, başka bir deyişle, çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlayarak, yenilikçi fikirlerden beslenmek üzere diyalog kanallarını çift yönlü tutuyoruz. Çalışanların sosyal haklarına önem veriyor, fırsat eşitliği ve çeşitlilik, adil ve şeffaf ücretlendirme, doğum izni, emeklilik, iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları, iş günü kayıpları konularında çalışmalar yürütüyoruz. İnsan Kaynakları politikalarımızın sonucu olarak 18.338 kişi için istihdam yaratırken, fırsat eşitliği ve mesleki gelişimin sağlanması yönündeki çabalarımız, çalışan bağlılığı skorumuzun yüksek, çalışan devir oranımızın düşük olmasına katkıda bulunuyor.

Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma: Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla, stratejik ortaklıklar geliştiriyor, müşterilerin çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini yönetiyor, iklim değişikliği ve enerji konusunda aksiyon alıyor, sürdürülebilir bankacılığın gelişmesinde öncülük ediyor ve toplumsal yatırım programları tasarlıyoruz. Bu farklı alandaki çalışmalarla;

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Erişilebilir ve Temiz Enerji (Hedef 7), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Hedef 8), Hedefler için Ortaklık (Hedef 17), Nitelikli Eğitim (Hedef 4), Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları (Hedef 11), Sorumlu Tüketim ve Üretim (Hedef 12) ile çevresel alandaki Küresel Hedeflere (13: İklim Eylemi, 14: Sudaki Yaşam, 15: Karasal Yaşam) katkı sağlıyoruz.

Sorumlu ve Sürdürülebilir Kalkınma alanında stratejik ortaklıklar, müşterilerin ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) risklerinin yönetimini içeren düşük karbonlu ekonomiye geçişin finansmanı, etki yatırımcılığı ile toplumsal yatırım programları olmak üzere 4 temel alanda katkı sağlıyoruz.

 1. Stratejik ortaklıklar

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çekirdek Grubu’nda Türkiye’den yer alan tek kurucu üye banka olduk. UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu toplantıları ile Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu ve Karbon Fiyatlandırması Liderlik Koalisyonu’nun (CPLC) Çalışma Grubu toplantılarına katılım gösteriyor veya başkanlık ediyoruz. 2018 yılında Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcımız Ebru Dildar Edin İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin başkanı seçildi.

 1. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş

Müşterilerini sürdürülebilir iş modellerine teşvik etmesi amacıyla yeşil kredi yapısı oluşturduk. Zorlu Enerji’ye sağladığımız 10 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin faizini şirketin sürdürülebilirlik performansına endeksleyerek Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi anlaşmasını gerçekleştirdik. Ayrıca Akfen Yenilenebilir Enerji ve dört yerli ve iki yabancı banka ile Türkiye’nin ilk Yeşil Proje Finansmanı Kredisi imzaladık.

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş bağlamında, 2018 yılında finansmanında yer aldığı faaliyetteki güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santrali projelerinin toplam engellenen emisyonu, Türkiye için güncel ortalama şebeke emisyon faktörüne göre 5,4 milyon tCO2e seviyesinde gerçekleşti. Kredilerde, kredi sözleşmelerinde çevre ve sosyal ilkelerin eklenme oranı ise %100 oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarına sağlanan kümülatif finansman tutarı 5,1 milyar ABD dolarının üzerine çıktı.

Garanti ayrıca yakıt verimliliği sağlayan ve çevresel özellikleriyle öne çıkan hibrit ve elektrikli otomobillerin finansmanına yönelik olarak Çevreci Taşıt Kredisini tüketicilere sundu. 2018 yıl sonu itibarıyla toplam kullanım 4,8 milyon TL’ye ulaştı.

2017 yılında Dünya Bankası grubu üyesi IFC (International Finance Corporation) ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı (İTMK) programı kapsamında, 5 yıl vadeli 150 milyon ABD doları karşılığında yaklaşık 540 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Garanti’nin ilk yeşil bono olma özelliği taşıyan bu program özelinde ilk kez gerçekleştirdiği ihraç, aynı zamanda IFC’nin de Türkiye’de yatırım yaptığı ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı oldu. Aynı yılda, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile 75 milyon Avro değerinde 5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Oluşan bu fon yeşil bina finansmanında kullanıldı.

 1. Etki Yatırımcılığı

Etki odaklı yatırım anlayışıyla ortak değer yaratmak için düşük karbonlu ekonomiye geçişin finansmanı, kadın girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’leri ve girişimciliği destekleyerek istihdamın arttırılması, finansal kurumlarla ortaklık yapılması konularında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. KOBİ Bankacılığı kapsamında özel müşteri grubu olarak sınıflandırılan kadın müşterilere sağlanan kredi tutarı 2018 yıl sonu itibarıyla 5,5 milyar TL’ye ulaştı.

2018 yılında kadın girişimcileri desteklemek için IFC ile iş birliği içinde 75 milyon ABD doları tutarında bir sosyal bono (Gender Bond) ihracı gerçekleştirildi. Bu ürün aynı zamanda Gelişmekte Olan Pazarlardaki ilk sosyal bono ihracı olarak hayata geçirildi.

Ayrıca etki odaklı kredilerimiz kümülatif olarak 35,2 milyar TL’ye ulaştı.

 1. Toplumsal yatırım programları

Bu kapsamında nitelikli eğitim, girişimcilik, kültür ve çevresel farkındalık konularında faaliyetler düzenledi, toplam yatırım ise 20,2 milyon TL oldu.

                               Yeni yetkinliklerin kazandırılması: Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) hayata geçirilen 5 Taş-Sosyal ve Finansal Liderlik Projesi, gelecek nesillere finansal okuryazarlık bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen 8-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik teknolojik atölyelerde, dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlanmaları için kodlama ve robotik gibi eğlenceli içeriklerle, problem çözme, analitik düşünce ve ekip çalışması gibi günümüz için gerekli olan yetkinlik ve becerileri kazandırıyoruz.

                               Çevresel farkındalık: Çevre Garanti, Doğa için Garanti sloganıyla, 26 yıldır WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ana sponsoruyuz. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı ile birlikte Büyük Menderes Havzasında gerçekleştirilen Tekstil Sektöründe Temiz Üretim projesine desteğimizi açıkladık. Harvard Business Review tarafından dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu olarak tanınan CDP’nin Türkiye ofisi olan CDP Türkiye’nin de ana destekçisiyiz.

                               Kültürel etkinliklerin yaygınlaşmak: 22 yıldır İstanbul Caz Festivali’nin festival sponsoru olarak, “Garanti Caz Yeşili” konserleri ile İstanbul’un önde gelen müzik mekanlarına destek verip, “İçinden Caz Geçen Filmler” serisi ile de müzik odaklı sinema filmlerini izleyicilerle buluşturuyoruz.

Kültür ve sanatın toplumla hem mekânsal hem içerik hem de dijital olarak iç içe geçmesi için kurulan SALT, SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ankara olarak üç ayrı merkeziyle kâr amacı gütmeyen özerk bir kurum olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.

                               Spor ve beden eğitiminin desteklenmesi: 2001 yılından bu yana 12 Dev Adam (A Milli Erkek Basketbol Takımı), 2005’ten bu yana Potanın Perileri (A Milli Kadın Basketbol Takımı), 2013 yılından beri de 12 Cesur Yürek (Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı) ve 12 Cesur Bilek (Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı) takımlarını destekliyoruz. 12 Dev Adam’ın verdiği ilhamla başlatılan 12 Dev Adam Basketbol Okulları projesi, basketbol kültürünü benimsetmek ve yaygınlaşmasını sağlamak amacını güdüyor.

                               Girişimcilik kültürünü geliştirmek: Gençlerin, rol modellerinden ilham ve ders alarak, çeşitli girişimcilik etkinliklerine katılıp network geliştirerek girişimciliği deneyimlemelerini sağlamak için çalışan Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın (Girvak) ana destekçisiyiz. Aynı zamanda, KOBİ segmentinde yer alan müşterilerini desteklemek için Kadın Girişimci Yönetici Okulu, Girişimci Kadın Buluşmaları gibi eğitim ve beceri geliştirme programları da yürütüyoruz. Buna ek olarak, her alandaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla GarantiPartners programını hayata geçirdik.

Ayrıca desteğimizle faaliyet gösteren Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi, özel eğitim alanında hizmet vermekte olan eğitimcilere, otizmli çocuk sahibi anne-babalara, konuyla ilişkili uzmanlara ve üniversite öğrencilerine yönelik, otizm konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.

 

 

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as