Sürdürülebilirlik Raporlamasında Son Trendler

Küresel sürdürülebilirlik gündemi hızla değişirken, şirketler de bu doğrultuda iletişim faaliyetlerini şekillendiriyor. Bu bağlamda artık sürdürülebilirlik raporlarının ve entegre raporların içeriklerinde kısa dönemlerde önemli değişikliklere rastlanabiliyor.

Uluslararası ölçekli bir danışmanlık şirketi, iki farklı araştırmasında Kuzey Amerika ve Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarındaki trendleri inceleniyor. Araştırmalarda, şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarıyla finansal başarıları arasındaki bağın incelenmesinin yanı sıra finansal olmayan verinin raporlanmasında lider sektörlere, sürdürülebilirlik uygulamalarında yeni teknolojilerin kullanımına, raporların oluşturulması sürecinde sıkça yararlanılan rehberlere ve yüksek maliyetler sebebiyle uygulanamayan yöntemlere de yer veriliyor.

Çalışmalara göre, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) üzerine ilgi artışı, Kuzey Amerika ve Avrupa için yürütülen araştırmaların ortak sonuçları arasında bulunuyor. Kuzey Amerika’da faaliyetleriyle SKH’ne katkı sağlamayı taahhüt eden şirketlerin sayısı 2017’ye göre %124 oranında arttı. Ayrıca, SKH’nin Avrupa’daki iş dünyası tarafından benimsenme süreci de hızla ilerlemeye devam ediyor. Avrupa’da ise araştırmaların kapsamına dahil edilen şirketlerin birçoğunun sürdürülebilirlik raporlarında SKH’ne yer verdiği görülüyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde stratejilerine ve uygulamalarına SKH’ni dahil eden şirketlerin sayısının daha da artması bekleniyor.

Ayrıca, ortak bir trend olarak Kuzey Amerika ve Avrupa’da raporlarda kullanılan verinin denetimini sağlamak için alınan bağımsız güvence beyanlarına olan ilgilinin azalışı görülüyor. Her iki bölgede de şirketlerin yaklaşık %76’sı yüksek maliyetlerden dolayı raporda kullanılan verinin bağımsız denetimini sağlamıyor ve bu yüzden paylaşılan veride yeterli düzeyde güvenilirliğe erişilemiyor.

Kuzey Amerika’da yayımlanan 642 sürdürülebilirlik raporunun incelendiği araştırmada 2016-2017 döneminde sürdürülebilirlik raporlamasında lider sektörler sağlık ve bakım ürünleri, gıda ve içecek, enerji, finansal hizmetler ve madencilik olarak karşımıza çıkıyor. Bu sektörlerde sürdürülebilirlik raporu yayımlayan şirketlerin oranının %80’in üzerinde olduğu görülüyor. Sektör fark etmeksizin sürdürülebilirlik raporu yayımlayan şirketlerin çoğunun çok uluslu şirketler olduğu, bununla birlikte sürdürülebilirlik raporlarının küçük ve orta ölçekli şirketlerde de yaygınlaşmaya başladığı belirtiliyor.  Kuzey Amerika’daki şirketlerin, yeni sürdürülebilirlik çözümlerine erişmek amacıyla yeni teknolojileri her geçen yıl daha fazla kullandığı görülüyor.

Avrupa’da yürütülen araştırmada ise, 475 sürdürülebilirlik raporu incelemesine yer veriliyor. Araştırmaya göre Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlerin iklim değişikliği, enerji verimliliği, sürdürülebilir iş faaliyetleri veya sürdürülebilir tedarik zinciri gibi özel hedefler belirleyerek bunlara odaklı çalışmaya eğilimli oldukları görülüyor. Şirketlerin sosyal etki hedefleri arasında sürdürülebilirlik stratejilerini tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde genişletmek, toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve sorumlu ürün ve hizmetler sunmak bulunuyor. Araştırmada, bu hedeflere tam anlamıyla ulaşılamadığı ancak ulaşmayı sağlamak için sosyo-ekonomik etki değerlendirmeleri gibi araçların daha yaygın şekilde kullanılması tavsiye ediliyor.

Tüm paydaşlar nezdinde, şeffaflığa dair artan bir talep olması raporlama süreçlerinde dikkat çeken bir diğer trend oluyor. Sürdürülebilirlik raporlarında rehberlerin kullanılması raporların bütünlüğünü, güvenilirliğini ve şeffaflığı artıran faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem Kuzey Amerika’da hem de Avrupa’da en yaygın şekilde kullanılan rehberlerin başında Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative – GRI) Standartları olduğu görülüyor. GRI, sürdürülebilirlik gündemini ve artan şeffaflık talebini dikkate alarak Standartları güncellemeye devam ediyor. Eklenen son standartlardan birinin odak noktasında vergiler bulunuyor. Şirketlerin ödedikleri vergilerin şeffaflığının sağlanmasına yönelik talebi karşılamak amacıyla konunun uzmanlarından oluşan bir teknik komite çalışıyor. Bu konuda beyanların arttırılması, böylece vergiler konusunda şeffaflığın desteklenmesiyle vergi kaçakçılığının azalması ve vergi sistemlerinin güvenilirliğinin artması hedefleniyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as