İnsan Hakları Beyanı

Garanti BBVA, sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı çerçevesinde, çağdaş ve insan haklarına tam saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını tüm paydaşlarına yaygınlaştırmayı hedefler.

Garanti BBVA, ülkemizde çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuatın yanı sıra,

  • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile;
  • İnsan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri başta olmak üzere ülkemizin bu konuda taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirmeye ve uyum sağlamaya odaklanır.

Garanti BBVA; insan hakları dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını ele alan 10 ilkeyi iş döngülerinde ve stratejilerinde içselleştirmeyi taahhüt eden şirketlerin iştirak ettiği uluslararası bir inisiyatif olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 2012 yılında gönüllü olarak imzalamış ve bu ilkelere uyacağına dair taahhüt vermiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi’nin Sürdürülebilir Kalkınma konusunda Finans Kurumları’nın Taahhüdü ’nü imzalayarak, mevcut yasal düzenlemelere uyumun ötesinde, tüm iş süreçlerine çevresel ve sosyal faktörleri entegre edeceğini taahhüt etmiştir.

Garanti BBVA Etik İlkeleri uyarınca, her kademedeki çalışanlar birbiriyle ilişkisini, işyerinde veya işyeri dışında taciz, ayrımcılık veya kötü muamele olarak algılanmayacak ve çalışma iklimini bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.

Garanti BBVA Yöneticileri iş yerlerinde her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek amacıyla gereken tedbirleri almak, şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Çalışanların da bu konudaki şikayetlerini yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirmeleri istenir.

Bu tür şikayetlerde bulunmak, şikayette bulunan kişi aleyhine kullanılmaz, ciddiyetle ele alınır ve sonuçlandırılır. Her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz ile bu tür davranışların gizlenmesi yönündeki eylemler için, Bankamızda sorumlular hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanır. Garanti BBVA, fırsat eşitliği ilkesine bağlı olarak çalışanları arasında ayırım yapmaz. Bir kişiyi iş için seçmenin veya yükseltmenin ya da görevini değiştirmenin temel kriteri o kişinin o iş için uygun kişi olmasıdır. Garanti BBVA, gönüllü bir inisiyatif olan “Fırsat Eşitliği Modeli” (FEM) sertifikasına sahiptir.

Garanti BBVA, anayasal bir hak olan sendikalaşmaya ve toplu sözleşme hakkına saygı duyar. Tüm çalışanlar, sendikal üyelik konusunda serbesttir ve hür iradeleriyle hareket ederler. Garanti BBVA, çalışanlarına fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için azami özeni gösterir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri alır ve çalışanlarına eğitimler düzenler. Çalışanlara sağlanan özel eğitimler ve alınan önlemlerin yanında, Garanti BBVA çalışan mutluluğunu artırmak üzere 2012 yılında İyi İş Yaşam İlişkisi (İYİ) programını yürürlüğe koymuştur.

Garanti BBVA’nın Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları uyarınca, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetler ve çocuk işçi çalıştırdığı, insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşların faaliyetleri veya projeleri herhangi bir çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine tabi tutulmaksızın ya da tutar sınırı gözetmeksizin finanse edilmez. Garanti BBVA, yatırım tutarı 10 milyon ABD tutarının üzerindeki projeleri Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi’ne tabii tutarak, gerekli gördüğü durumlarda paydaş katılımı toplantılarının etkin biçimde yapılmasını talep eder. Bu sistem çerçevesinde insan hakları dahil olmak üzere herhangi bir sosyal risk tespit ettiği takdirde, müşterisinden gerekli önlemleri almasını isteyerek bu önlemleri kredi süresince izler.

Garanti BBVA’nın üçüncü kişilerle ürün ve hizmet anlaşmaları, yasalar ile Banka politika ve prosedürleri içinde yürütülür. Garanti BBVA , gereken sözleşmelerde başta İş Kanunu olmak üzere Türk mevzuatına uyum şartı arar ve işçilerin korunmasını sağlayan düzenlemelere aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde sözleşmeyi fesih hakkını elinde bulundurur.

Garanti BBVA, Etik İlkeleri çerçevesinde, çalışanlarının, iş ilişkilerinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapmayacaklarını temel bir ilke olarak kabul eder ve insan haklarına saygılı olmasını bekler.

Garanti BBVA zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmaya karşıdır ve bu yaklaşımı insan hakları konusunda yayınladığı beyan ve çeşitli politikaları çerçevesinde müşterilerinden de bekler. Garanti BBVA, insan hakları prensiplerini içeren Etik İlkeleri, Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları ve benzeri politika ve prosedürleri konusunda çalışanlarına uzaktan eğitimler düzenler. Bu politikaların uygulanması konusundaki sorumluluk tüm çalışanlara ait olup politikaların uygulanmasının etkin kontrol ve denetimi Banka içerisinde ilgili birimlerce yürütülür. Garanti BBVA, bu ilkelerin yaygınlaştırılması için üyesi olduğu ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin faaliyetlerini destekler.

Bu beyanın onaylanması, değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yürürlüğe konmasından Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur.

Garanti BBVA tüm değer zincirinde insan hakları risklerine yönelik çok yönlü ve detaylı bir değerlendirme çalışması yapmaktadır. İnsan Hakları Risk Değerlendirmesi yapımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İnsan Hakları Risk Değerlendirmesi

Konular Önlemler
Müşteriler

Çoçuk işçi

İnsan hakları ihlali

Etik ilkeler ihlali

İş sağlığı ve güvenliği

Sağlık riskleri

Kamulaştırma sebebiyle doğabilecek ekonomik ve sosyal kayıplar

Sert Kontroller: 
Bireysel Müşteriler
(1) Bankacılık Hizmet Sözleşmelerine ek maddeler

KOBİ, Ticari ve Kurumsal Müşteriler
(2) Detaylı İnceleme 
(3) Genel Kredi Sözleşmelerine ek maddeler

Kurumsal ve Ticari Müşteriler için Risk Bazlı Değerlendirme: 
(4) Yatırım tutarı en az 10 milyon ABD Doları olan krediler için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli
(5) Aksiyon Planları
(6) İzleme Planları

Yumuşak Kontroller:
(7) Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme eğitimleri

İnsan Kaynakları

Çeşitlilik

Ayrımcılık                  

Etik ilkeler ihlali

İş sağlığı ve güvenliği

Sert Kontroller: 
(9) Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri
(10) Etik Bildirim Hattı
(11) İK İç Kontrol Mekanizması
(12) Etik ve Doğruluk Komitesi
(13) Denetim Komitesi

Yumuşak Kontroller:
(14) Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu
(15) Cinsiyet Eşitliği eğitimleri
(16) İletişim Stratejisi
(17) Çalışan Destek Hattı

Tedarik Zinciri

Çoçuk işçi

Etik ilkeler ihlali

İş sağlığı ve güvenliği

Sert Kontroller: 
(18) Garanti BBVA Tedarikçi Davranış İlkeleri

(19) Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri
(20) Garanti BBVA Destek Hizmetleri Risk Değerlendirme Programı
(21) Denetim Komitesi
(22) Hizmet Sözleşmelerine ek maddeler

Yumuşak Kontroller:
(23) Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin iletişimi

 

(1) ve (2) numaralı önlemler insan hakları konularının yanı sıra Garanti BBVA Ç&S Kredi Politikaları’nda belirtilen bütün kriterleri kapsamaktadır. Belirtilen bu önlemler bütün ticari kredilere uygulanmaktadır.

(3), (4), (5) ve (6) numaralı önlemler Ç&S Etki Değerlendirme Modelimizin de gerektirdiği üzere, ilgili bütün Ç&S kriterlerini kapsamaktadır.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as