Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

T.Garanti Bankası A.Ş., şubeleri, iştirakleri ve bağlı kuruluşları (bundan sonra kısaca "Garanti BBVA" denecektir) suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki tüm çabaları desteklemeyi, tüm yasalara ve diğer yasal düzenlemelere uymayı hedeflemektir. Aklama suçu, suçtan elde edilen gelirlerin yasadışı kaynağının gizlenmesi olarak tanımlanabilir. Kara para aklama süreci genellikle 3 aşamadan oluşur:

 • Yerleştirme (suç gelirinin finansal sisteme sokulması),
 • Ayrıştırma (suç gelirini kaynağından uzaklaştırmak),
 • Bütünleştirme (yasadışı kaynağı ile bağlantısı kesilen fonun finansal sisteme aklanmış bir şekilde sokulması).

Finansal kurumlar kara para aklama sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir. Maksatlı olmasa da aklama suçuna karışmış bir kuruluşun itibarının zedelenmesi riski bulunmaktadır. Garanti BBVA'nın bankacılıktaki temel ilkeleri aşağıda sıralanmıştır;

 • Tüm yasal düzenlemelere uyum,
 • Ulusal ve uluslararası bağlamda düzenleyici otoriteler ile işbirliği yapmak,
 • Etik iş ilkelerine uyum.

Garanti BBVA'nın Genel Müdürlüğü İstanbul, Türkiye'dedir. Garanti BBVA 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na bağlı olarak faaliyet göstermekte ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal istihbarat birimi, T.C.Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) olup merkezi Ankara'dadır.

Türkiye Cumhuriyeti, Mali Eylem Görev Grubu (Financial Action Task Force - FATF) üyesidir ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadelede FATF standartları ile uyumlu yasal düzenlemelerini uygulamaya sokmuştur.

Yasal düzenlemelerin amacı suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu konularda uygulanacak esasları belirlemektir.

Garanti BBVA hem Türkiye'de hem de faaliyetlerde bulunduğu diğer ülkelerde, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve bağlantılı diğer suç faaliyetlerinin önlenmesi hakkındaki yasal düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi programı geliştirir ve uygular. Bu program;

 • Yazılı politika ve prosedürleri,
 • Uyum Görevlisi atamayı,
 • Aklama (A-ML) politika ve prosedürleri,
 • Programın uygulamadaki etkinliğini ve gelişmelerini test edecek denetimi,
 • Hem Türkiye hem de faaliyette bulunulan diğer ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun faaliyet gösterilmesini güvence altına alacak iç denetim ve kontrol sistemini,
 • İlgili personele konu ile ilgili eğitim vermeyi

kapsar. AML programı tüm personelin sorumluluğundadır.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as