Sürdürülebilirlik İlkeleri

Garanti BBVA sürdürülebilirliği faaliyetlerine entegre ederek temel bankacılık anlayışını geliştirmek için aşağıdaki ilkelere odaklanır.

Sürdürülebilir Finans ve Müşterilerimiz

Türkiye’ye, bilinen uygulamaların ve ilgili ulusal yasalar ve düzenlemelere uyumun ötesine geçen yeni uygulamalar getirmek;

Kredi ve yatırım faaliyetlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için Banka ve iştirakleri çapında Çevresel ve Sosyal Risk süreçlerini geliştirmek,

Müşterileri sürdürülebilirlik konusunda desteklemek ve onların kendi etkilerini en aza indirmelerini kolaylaştıracak güvenilir bir danışman haline gelmek;

Daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi kolaylaştıracak ürünler ve hizmetler geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştıracak uygulamaları artırmak, etik pazarlama ve satış ilkelerine bağlı kalmak.

Faaliyetlerimizin Çevresel Etkileri

Banka’nın çevresel ayak izini ölçmek, izlemek, kaynak ve enerji verimliliğini artırmak için önemler almak;

Hedeflenen alanlarda sera gazı salımlarını ve kaynak kullanımını azaltmak ve maliyet etkinliğini artırmak için hedefler belirlemek;

En güncel çevre dostu çözümlerden yararlanmak için tedarikçilerle yakın çalışmak ve sürdürülebilirliği tedarik zincirine yaymak.

Toplum

Eğitimden kültür ve kültürel mirasa, engelli dostu bankacılıktan kadın girişimciliğine kadar farklı alanlarda çalışmalarla topluma ve paydaşlarımıza değer katmak;

Sorumlu bankacılık ilkelerini benimseyerek, bankanın ana iş alanlarıyla stratejik açıdan uyumlu olarak çalışmalar yapmak, çalışmaların sonuçlarını ve etkilerini ölçerek etkisini artırmak.

Paydaşlarımız

Ulusal ve uluslararası seviyede farklı paydaşlar ile karşılıklı iletişimde kalarak en son gelişmeleri takip etmek ve onların görüşlerini karar verme süreçlerine dâhil etmek;

Türk toplumu içinde finansal eğitimi ve sürdürülebilirlik bilincini artırmada aktif bir rol oynamak;

Banka ve ana paydaşları için önemli olan konularda şeffaf raporlama yapmak.

İnsan Kaynaklarımız

Çalışan memnuniyetini izlemek ve tüm kıdem seviyeleri için adil bir ücretlendirme ve fayda sistemi sağlamak;

Çalışanlara sürekli eğitim sağlamak ve iş ve günlük yaşamlarındaki aktivitelerinde proaktif biçimde sürdürülebilirlik konusunda inisiyatifler geliştirmelerini ve uygulamalarını sağlamak.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi

Banka içindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerini geliştirmek, uygulamak ve izlemek için etkin bir yönetişim modeli benimsemek;

Sürdürülebilir bankacılığı Garanti BBVA ’nın faaliyetleriyle, bankanın kimliği ve kültürüne uygun şekilde bütünleştirmek.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as