Risk, Risk Yönetimi ve İç Denetim Komiteleri

Garanti BBVA ’da risk yönetimi, iç denetim ve kontrol faaliyetleri, yasal mevzuat ile de uyumlu olarak icracı fonksiyonlardan bağımsız bir biçimde Yönetim Kurulu’na bağlı bir organizasyon ile yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu; risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol sisteminin yerleştirilmesi, faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması, Garanti BBVA ’nın sermayesiyle uyumlu risk alma düzeyine uygun biçimde risk yönetimi ve iç denetim strateji ve politikalarının oluşturulmasıyla bunların uygulanmasının sağlanması ve sürdürülmesinden sorumlu nihai merci olarak faaliyet göstermektedir.

Kurumsal risk yönetimi politika ve uygulamalarının gözetimi; sermaye yeterliliği, planlama ve likidite yeterliliği de dahil olmak üzere Banka’nın maruz kalabileceği çeşitli risklerin yönetimi, üyeleri Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Risk Komitesi’nin sorumluluğunda sürdürülmektedir. Risk Yönetimi Komitesi’nin amacıysa, delege edilen yetki kapsamında, Banka’nın olağan iş süreçlerinde karşılaştığı maddi risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, ölçülmesi, planlanması ve yönetilmesi için gerekli stratejiler, politikalar, prosedürler ve altyapılar geliştirmektir.

Denetim Komitesi, faaliyetlerini, kurumsal yönetim ilkelerine verilen önem gereğince, Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim sorumluluğunun yerine getirilmesini teminen sürdürmektedir.

Denetim Komitesi, iç kontrol, iç denetim ve uyum sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetçiden görevlerinin ifasıyla ilgili olarak bilgi alıyor, Garanti BBVA ’nın taşıdığı risklerin tespiti, kontrol edilmesi ve izlenmesiyle ilgili yöntemlerin varlığı ve yeterliliğini değerlendiriyor, icra edilen faaliyetler ve sonuçlarını düzenli olarak Yönetim Kurulu ile paylaşmaktadır.

Denetim Komitesi, sorumlu birimlerin yürüttüğü faaliyetlerin sonuçlarına, ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Garanti BBVA faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu’na bildirmektedir.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as