Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi

Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik konularının paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratması amacıyla karar alma mekanizmalarına ve iş süreçlerine yerleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi, Banka’nın sürdürülebilirlik faaliyetlerini resmi olarak gözden geçiren ve onaylayan başkanlığını bir Yönetim Kurulu üyesinin yaptığı bir Komitedir.

Sorumlu Bankacılık Komitesinin amacı sorumlu bankacılık hizmetlerine ve Banka’nın stratejik önceliklerine entegre edilmesini sağlamak, Banka’nın paydaşlarını karar alma süreçlerinin merkezine oturtmasını sistematik olarak sağlamaktır.

Komite Üyeleri

Komite Üyeleri Komite Üyelerinin Unvanları Sorumluluklar
Ebru Dildar Edin Kur., Yatırım Bank. ve Global Piyasalar’ dan Sorumlu GMY Başkan
Recep Baştuğ Genel Müdür / YK Üyesi Üye
Işıl Akdemir Evlioğlu Müşteri Çöz. ve Dijital Bankacılık’ tan Sorumlu GMY Üye
Sibel Kaya KOBİ Bankacılığından Sorumlu GMY Üye
Didem Dinçer Başer Yetenek ve Kültür'den Sorumlu GMY Üye
Aydın Güler Finans ve Hazine'den Sorumlu GMY Üye
Aydın Düren YK Üyesi / Hukuk Hizmetleri’nden Sorumlu Üye
Mahmut Akten Bireysel Bankacılık ‘tan Sorumlu GMY Üye
Cemal Onaran Ticari Bankacılık ‘tan Sorumlu GMY Üye
Murat Atay Kredi Riski Yönetimi Başkanı Üye
Elif Güvenen Kurumsal Marka Yön. ve Pazarlama İletişimi Direktörü Üye
Hülya Türkmen Müşteri Deneyimi ve Hizmet Modeli Direktörü Üye
Emre Hatem Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Üye
Mustafa Sağlık KOBİ Bank. Saha Ve Performans Yönetimi Direktörü Üye
Handan Saygın Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üye
Hakan Öger KOBİ Bankacılığı Pazarlama Direktörü Üye
Nazlı Çakıroğlu Boysan Sorumlu Bankacılık Koordinasyon Yöneticisi Üye / Sekreter
Seray İmer Sürdürülebilir Finans Yöneticisi  Üye

Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesi, kaydedilen gelişmeyi takip etmek ve tüm sürdürülebilirlik çalışmaları için veri girişi sağlamak amacıyla düzenli olarak toplanmaktadır. Komite, sürdürülebilirlik konularını ve fırsatlarını tüm faaliyetlere, ürünlere ve hizmetlere entegre etmek için özel olarak yapılandırılmıştır. Buna ek olarak, bu yapı, yapılan tüm çalışmaların iç politikalar ve ilgili mevzuatla tutarlı olmasını sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin görevi, Banka’nın stratejik yönüne ve aksiyon planlarına karar vermektir. Komite, Sürdürülebilirlik Ekibi ve sürdürülebilirlikle bağlantılı konularla ilgili görev yapan çalışanlar tarafından getirilen tavsiyeleri gözden geçirmek ve bunlar üzerinde karara varmak için toplanmaktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi, 2018 yılında bir kez toplanmıştır. Komitede alınan kararlar diğer birimlerle paylaşılmaktadır. Komite ayrıca tüm öncelikli unsurların, ÇSY parametrelerine, ürünlere, hizmetlere ve karar alma mekanizmalarına entegrasyonunu sağlamaktadır. Proje Finansmanı Birimi bünyesinde tam zamanlı bir Sürdürülebilirlik Ekibi, bankanın sürdürülebilirlik konusundaki yapılanmasını daha etkin hale getirmek hedefiyle 2012 yılında kurulmuştur. Sürdürülebilirlik Ekibi, Garanti BBVA ’da sürdürülebilirlik ana başlığı altında yürütülen çalışmaların koordinasyonundan sorumludur.

Sürdürülebilirlik Komitesi’ne düzenli raporlama yapan ekip, Komite tarafından alınan kararların uygulamaya dönüştürülmesi sürecinde Banka’nın diğer birimleriyle işbirliği içinde çalışmaktadır. Düzenli aralıklarla ilerlemeleri takip ederek, Banka çapında sürdürülebilirlikle ilgili verilerin konsolidasyonunu ve Banka hedefleri kapsamında değerlendirilmesini sağlamakta, diğer birimlerden bilgi ve veri toplanmasını koordine etmektedir. Garanti BBVA ’da 2012 yılından itibaren, birim, bölge müdürlükleri ve şubelerde Sürdürülebilirlik Temsilcileri seçilmeye başlanmıştır. 2018 yıl sonu itibarıyla Garanti BBVA ’nın, veri toplamak ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından alınan kararların görev yaptıkları birim veya şubelerde uygulanmasını desteklemek için Sürdürülebilirlik Ekibi ile koordinasyon içinde çalışmaktan sorumlu 1.000’in üzerinde Sürdürülebilirlik Temsilcisi bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesi, hep birlikte Banka’nın kurumsal yönetim yapısının temel unsurlarını oluşturan 29 komiteden biridir.

Banka’nın komitelerinin ortak hedefleri arasında:

 • Kabul edilebilir risk parametreli çerçevesinde verimliliği ve üretkenliği sağlamak,
 • Tüm yasal gerekliliklere tam uyum sağlamayı hedefleyerek Banka’nın kurumsal stratejisini uygulamak,
 • Etik ve kurumsal değerlerle tam olarak uymak,
 • Ekonomik, sosyal ve çevresel olarak dengeli ve bütünleşik bir performans sürdürmek.

Politika ve Prosedürler

Garanti BBVA , katma değer yaratma söz konusu olduğunda Banka’nın uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını Garanti BBVA altına almaya yarayan yasal gereklilikler doğrultusunda güçlü sistemler ve süreçler geliştirmiştir. Garanti BBVA müşteri memnuniyetinden yasal uyuma kadar bir dizi politika ve prensipler belirlemiştir:

 • Garanti BBVA Etik ve Doğruluk İlkeleri
 • İnsan Hakları Beyanı
 • Bilgilendirme Politikası
 • Kâr Dağıtım Politikası
 • İnsan Kaynakları Politikası
 • Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Politikası
 • Bağış ve Yardım Politikası
 • Ücretlendirme Politikası
 • Çalışan Tazminat Politikası
 • Sürdürülebilirlik Politikası
 • Çevre Politikası
 • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları
 • İklim Değişikliği Eylem Planı Beyanı
 • Garanti BBVA Tedarikçi Davranış İlkeleri
 • Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Garanti BBVA , bu yüksek komitenin yanı sıra Banka’nın Sürdürülebilirlik Politikasına dayalı olarak aşağıdaki 7 çalışma grubunu (ÇG) destekleyici olarak oluşturmuştur:

 • Sürdürülebilir Finans ve Müşterilerimiz (Bireysel ve KOBİ Bankacılığı);
 • Sürdürülebilir Finans ve Müşterilerimiz (Kurumsal ve Ticari Bankacılık);
 • Faaliyetlerimizin Çevresel Etkileri
 • Toplum
 • Paydaşlarımız
 • İnsan Kaynağımız
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sorumlu Bankacılık Komitesi 

 • Küresel olarak Sorumlu Bankacılık trendlerini ve BBVA Grubu içinde Sorumlu Bankacılık’ın gelişimini takip etmek, bu trendlerin ve gelişmelerin Garanti BBVA içinde nasıl uygulanabileceği ve uyumlanabileceği ile ilgili konuları değerlendirmek ve Garanti BBVA ’da Sorumlu Bankacılık’ın gelişmesine yön vermek,
 • Sorumlu Bankacılık Planı’nın (SBP) hazırlanmasına ve KPI’ların belirlenmesine yön vermek, planı ve KPI’larını onaylamak,
 • SBP ve KPI’ları ile ilgili güncel bilgileri takip etmek, SBP üzerinde gerektikçe değişiklikler talep etmek ve/veya değişiklik önerilerini değerlendirmek/onaylamak,
 • SBP dahilindeki aksiyon planlarının doğru ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
 • Toplumsal Yatırım Planı ve Sorumlu Bankacılık İletişim Planı’nı değerlendirmek ve onaylamak,
 • TCR Planı’nı ve TCR Planı kapsamında alınan aksiyonları takip 
 • etmek, Müşteri Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere TCR planı ile ilgili öneriler geliştirmek,
 • Sorumlu Bankacılık politikaları ve stratejisinin geliştirilmesine yön vermek, politika ve stratejileri değerlendirmek ve onaylamak, Sorumlu Bankacılık ile ilgili raporlamaları ve Faaliyet Raporu’nun Sorumlu Bankacılık bölümlerini değerlendirmek ve onaylamak."

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as