Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Süreci

  Bankalar, kredilendirme faaliyetleri ile desteklediği projelerde, önemli derecede çevresel veya sosyal etkilere neden olabilecek risklerle (Örneğin; petrol sızıntısı vb.) karşı karşıya kalabiliyor. Bu riskleri zamanında ve uygun şekilde değerlendirip önlem alamamak, olumsuz çevresel ve sosyal etkilere sebep olabileceği gibi, Banka itibarının zarar görmesine ve sonuç olarak yatırımcı desteği ve müşteri bağlılığının kaybedilmesine yol açabilir.

  Garanti BBVA, bu gibi risklerin proaktif yönetimini, yalnızca risk yönetimi açısından başarıya ulaşmak için kritik öneme sahip bir konu olarak değil, aynı zamanda paydaşlarına karşı en asli görevlerinden biri olarak görmektedir. Doğrudan kendi faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerini, tüm operasyonlarının odağına yerleştirmiş olan Banka, etkili yaklaşımı sayesinde doğal kaynak tüketimini takip etmekte, azaltmak için adımlar atmakta ve tedarikçilerle işbirliği yapmaktadır. Buna ek olarak, Garanti BBVA, çalışmalarını geniş bir ölçeğe yaymak amacıyla kredi portföyünde, Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları kapsamında, içinde Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli (ÇSEDM) de olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Süreci (ÇSEDS)’ni uygulamaktadır.

  Garanti BBVA’nın, Yatırım Bankacılığı ve Finansman Müdürlüğü bünyesinde yer alan Sürdürülebilir Finans Ekibi’nde Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme uzmanları çalışmaktadır. Bu sebeple, Garanti BBVA kendi bünyesindeki uzmanları ile, ÇSEDM kapsamına giren ve çevresel ve sosyal etkiler açısından yüksek riskli olarak sınıflandırılan projelerin takibini yapabiliyor, rutin izleme raporlarını gözden geçirerek onaylıyor ve saha ziyaretlerine katılıyor. Gerekli görüldüğünde atanacak danışman, Garanti BBVA Bağımsız Danışmanlık Hizmeti Gereklilikleri ve Danışman Firma Belirleme Kriterlerine İlişkin Rehber’inde belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenmektedir. Çevresel ve Sosyal (Ç&S) durum tespiti, kararlaştırılan çalışma kapsamı üzerinde bağımsız proje danışmanı tarafından yürütülmektedir. Ç&S durum tespit süreci, danışmanlar tarafından hazırlanan raporlar aracılığıyla tüm kredi verenler tarafından takip edilmektedir. Bu süreçte, kredi veren/kredi verenler konsorsiyumu ile danışman arasındaki iletişim, projenin kredi verenler temsilcisi tarafından sağlanmaktadır. Garanti BBVA finanse ettiği projelerin; yasaların ve Banka’nın politikalarının gerektirdiği sosyal ve çevresel standartları karşılamasını, proje sahibi/sahiplerinin risk değerlendirmesi yapmasını, gerekirse öngörülen önlemleri almasını ve etkin iç denetim sistemlerine sahip olmasını gözetmektedir. Garanti BBVA, müşterileri tarafından çevresel ve sosyal aksiyon planlarının uygulanmasını sağlamak adına 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 26, 22, 28, 37 ve 29 adet saha ziyareti gerçekleştirmiştir. 2020 yılında COVID-19 Pandemisi sebebiyle saha ziyaretleri,  çevrimiçi toplantı, drone görüntülerinin kullanılması gibi uzaktan izleme metotlarıyla gerçekleştirilmiştir.

  ÇSEDS kapsamındaki 2021 hedeflerimiz:

  • 2021 yılında revize olan Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarının  başarılı bir şekilde uygulanması,
  • COVID-19 Pandemisi şartlarının el verdiği ölçüde uzaktan izleme metotlarıyla proje izlemesinin gerçekleştirilmesi ve
  • Garanti BBVA tarafından kredi sağlanan projelerde çevresel ve sosyal konularda düzeltici-önleyici somut aksiyon alınması konusunda müşteriye destek olunması.

  Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Sistemi Uygulama Kapsamı1

   

  Temel Politikalarımıza2
  ve Mevzuata Uyum

  İleri Düzey
  Çevresel ve Sosyal
  Kriterler

  Açıklama

  Bireysel
  Krediler

  %100

  %03

  BHS’lerde4 temel politikalarımıza ve mevzuata uyum yer almaktadır. İleri düzey Çevresel ve Sosyal Kriterler bu segmente uygulanabilir değildir. Bununla beraber, bankamızın anlaşılır, şeffaf ve sorumlu bankacılık uygulamaları kapsamında müşterilerimizin finansal sağlığına yönelik pek çok uygulama bulunmaktadır.

  Kobi
  Kredileri

  %100

  Kısmi

  BHS ve GKS’lerde5 temel politikalarımıza ve mevzuata uyum yer almaktadır. Çeşitli borçlanma anlaşmaları kapsamında işleme özel daha detaylı kriterler uygulanabilir.

  Ticari
  Krediler

  %100

  Kısmi

  BHS ve GKS’lerde temel politikalarımıza ve mevzuata uyum yer almaktadır. İlgili Risk Yönetimi Sisteminde belirtilen sınır değerlerin üzerindeki krediler ileri düzey çevresel ve sosyal kriterlere tabi tutulmaktadır. Yeşil Kredi yapısıyla işlem özelinde ek kriterler getirilebilir. Ayrıca Sektörel İlkeler’e uyum sorgulanmaktadır.

  Kurumsal
  Krediler

  %100

  Kısmi

  BHS ve GKS’lerde temel politikalarımıza ve mevzuata uyum yer almaktadır. İlgili Risk Yönetimi Sisteminde belirtilen sınır değerlerin6 üzerindeki krediler ileri düzey çevresel ve sosyal kriterlere tabi tutulmaktadır. Yeşil Kredi yapısıyla işlem özelinde ek kriterler getirilebilir. Ayrıca Sektörel İlkeler’e uyum sorgulanmaktadır.

  Mortgage
  Kredileri

  %100

  Kısmi

  BHS’lerde temel politikalarımıza ve mevzuata uyum yer almaktadır. Yeşil Mortgage kapsamında ek çevresel kriterler uygulanmaktadır. 

  Proje
  Finansmanı
  Kredileri

  %100

  %100

  Sözleşmelerde genel politika ve mevzuata uyumun yanı sıra finansal limit veya kriter gözetmeksizin tüm proje finansmanı kredilerinde ileri düzey çevresel ve sosyal kriterler uygulanmaktadır.

  1 01.06.2021 itibarıyla uygulamada olan sistemler baz alınmıştır./ 2 Temel politikalarımızdan Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları finanse edilmeyen faaliyetler ve müşteriler listesini içermektedir.3  Uygulanabilir değildir./ 4 Bankacılık Hizmet Sözleşmeleri. / Genel Kredi Sözleşmeleri./  Yeni proje yapımını veya mevcut projenin kapasite artışını içeren ve sıralanmış kriterlerin tamamını sağlayan Kurumsal Krediler (İşletme Kredileri) ÇSEDM’ye tabidir: 1- Kredinin çoğunluğu, borçlunun etkili operasyonel kontrolünün olduğu projeye ilişkin olmalıdır (doğrudan veya dolaylı); 2- Kredinin toplam miktarı ve Garanti BBVA katılımı (sendikasyon satışından önce) en az 50 milyon ABD doları ve üzeridir; 3-Kredi vadesi minimum iki yıldır, 4- Kredi veren, kredinin ana geri ödeme kaynağının esas olarak projeden elde edildiğini öngörmektedir; 5- Kapsama, özel sektöre ya da kamu şirketlerine sağlanan alıcı kredisi şeklindeki ihracat finansmanları da dahildir. Ancak, varlık finansmanı, satın alım finansmanı, hedging, leasing, akreditif, genel amaçlı kurumsal krediler ve genel işletme sermayesi harcamaları kredileri (bir şirketin faaliyetlerini devam ettirmesi amaçlı) gibi herhangi bir projeyle bağlantısı olmayan diğer finansal enstrümanları içermez.  

 • Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları

  Garanti BBVA Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris Anlaşması’nı strateji ve faaliyetlerine entegre ederek temel bankacılık anlayışını geliştirmek için Sürdürülebilirlik Politikası’nı yayınlamış ve uygulamaya almıştır. Bu Politika’da yer verilen Sürdürülebilirlik İlkeleri ve Bankamızın Stratejik Öncelikleri’yle uyumlu olarak Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları (ÇSKP) oluşturulmuştur.

  ÇSKP kredi süreçlerinin çevresel, sosyal, yönetişim ve iş sağlığı ve güvenliği gibi finansal olmayan risklerini ve bu risklerin muhtemel etkilerini, yerel mevzuat ve uluslararası kabul görmüş yönergeler ve standartlar ışığında belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için uygulanan bir risk yönetimi çerçevesidir. İlk olarak 2011 yılında uygulamaya konan ÇSKP’nin içeriği 2016 yılında çevresel ve sosyal etki değerlendirmeye tabi projeler kapsamında güncellenmiştir. 2021 yılında ise;

  • Finanse Edilmeyen Faaliyetlerin ve Müşterilerin Kontrolü,
  • Müşteri Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Performansı Ön Değerlendirme,
  • Karbon Fiyatı Uygulaması,
  • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli (ÇSEDM),
  • İSG Risk Değerlendirmesi (İSGRD) Sistemi,
  • Ormansızlaşma Etkilerinin Yönetimi Süreci

  konularında,  Garanti BBVA’nın sektöründe öncü çevresel ve sosyal risk yönetimi yaklaşımıyla detaylı içerik sağlanarak ÇSKP içeriği güncellenmiştir.

  ÇSKP’ye buradan ulaşabilirsiniz.

  Garanti BBVA'ya gelen kredi talepleri, ilk olarak ÇSKP’ye tabi tutulmakta ve aşağıda belirtilen adımlar ile politikaya uygun olarak kontrolü ve yönetimi gerçekleştirilmektedir:

  • Kredi talebine konu olan faaliyet ve müşterinin, finanse edilmeyen faaliyet listesinde olup olmadığı kontrol edilir.
  • Kredi talebine konu olan faaliyet/projenin Garanti BBVA’nın Sektörel İlkelerine göre uygunluğu kontrol edilir.
  • Belirlenmiş tutar/işlem tanımlarını karşılayan finansman faaliyetleri için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli, İSG Risk Değerlendirmesi Sistemi ve Ormansızlaşma Etkilerinin Yönetimi Süreci’ni içeren detaylı değerlendirme süreçleri yürütülür.
  • Detaylı değerlendirme süreçleri sonucunda gerekli görülen çevresel ve sosyal taahhütler kredi sözleşmesine derç edilerek, çevresel ve sosyal konularda verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği periyodik olarak kontrol edilir.

  Finanse Edilmeyen Faaliyetlerin ve Müşterilerin Kontrolü

  Garanti BBVA, ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler tarafından yasaklama ve kısıtlama getirilen faaliyetlerin (aşağıdaki konuları içeren faaliyetler başta olmak üzere) finansman işlemlerinde, ek bir değerlendirme yapmadan ve tutar sınırı gözetmeksizin yer almamaktadır. 

  Garanti BBVA’nın Finanse Etmediği Faaliyetler:

  1

  Garanti BBVA Grubu genelinde Savunma Sanayi Özel Kuralları’nda yer alan ve savunma sanayi ile ilgili yasaklanmış işlemler, kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

  • Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve / veya ABD tarafından getirilen bir silah ambargosu altındaki ülkelerde silah ticareti ile ilgili faaliyetler.
  • Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve / veya ABD tarafından getirilen bir silah ambargosuna tabi ülkelere veya gruplara silah satan şirketler.
  • İnsan hakları ihlali riski yüksek olan ülkelerde1  silah ticareti ile ilgili faaliyetler.
  • Aracıların veya son kullanıcının aşağıdaki kuruluşlar olmadığı işlemler.

  -           Türk Silahlı Kuvvetleri, iştirakleri ve kamu kuruluşları ve / veya Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet sağlayan kuruluşlar

  -           Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ve / veya bu kuruluşlara hizmet sağlayanlar

  -           Türk kamu kuruluşlarına mal ve hizmet sağlayan kuruluşlar

  -           AB ve NATO üyesi ülkelerin ordu ya da polis güçlerine mal ve hizmet sağlayan kuruluşlar

  • Anti-personel mayınlar dahil olmak üzere kara mayınları2 , biyolojik silahlar, kimyasal silahlar, misket bombası, nükleer silahlar, beyaz fosfor ve seyreltilmiş uranyum silahları kategorisine giren ‘tartışmalı3’  silahların ve bunların temel bileşenlerinin üretimi ve satışı.
  • Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (Non-Proliferation Treaty) imzacı olmayan veya uymayan ülkelerde bulunan ve nükleer silahların veya bileşenlerinin imalat veya satışında bulunan şirketler.
  • Sivil kullanım amaçlı askeri saldırı silahları üreticileri.
  • İlgili ihracat lisansına sahip olmayan şirketler.

  2

  Türkiye Cumhuriyeti çevre, iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen mevzuata ve / veya bu konuda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil eden durumlar,

  3

  Haklarında (mahkeme kararlarına ve ilgili hukuki ihtilaflara dayalı olarak), mevcut yasa ve yönetmeliklerin ya da ülke fark etmeksizin insan haklarının ihlal edildiğine ilişkin somut kanıt bulunan şirketler,

  4

  Ulusal mevzuat kapsamında tanımlanan çalışma usulleri dışında çocuk ve/veya genç işçi çalıştıran, zorla çalıştırma faaliyetinde bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşlar,

  5

  Ülkemizde çalışma hayatını belirleyen mevzuatın yanı sıra aşağıda belirtilen prensiplerle belirlenen insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşlar:

  • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
  • İnsan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel ilkeleri başta olmak üzere, ülkemizin bu konuda taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklilikleri,
  • İnsan hakları dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını ele alan 10 ilkeyi iş döngülerinde ve stratejilerinde içselleştirmeyi taahhüt eden şirketlerin iştirak ettiği uluslararası bir inisiyatif olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi.

  6

  Hile, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, yolsuzluk ve diğer tüm usulsüz aktiviteleri kapsayan suistimal ve etik dışı davranışlara ilişkin yasal mevzuata ve Bankamız Etik ve Doğruluk İlkelerine aykırılık teşkil eden kişi ve kuruluşlar,

  7

  Ülke yasaları veya düzenlemeleri veya uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar uyarınca yasa dışı sayılan ve / veya eczacılığa ilişkin, böcek ilaçları / herbisitler, ozon tüketen maddeler, PCB'ler gibi uluslararası yasaklara tabi olan herhangi bir ürünün üretimi veya ticareti,

  8

  Yasa dışı4  ve aşırı avlanma olarak değerlendirilen ve 2,5 km’den uzun sürüklenme ağı kullanılan  balıkçılık faaliyetleri,

  9

  Türk mevzuatına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil eden ve sürdürülebilir şekilde yönetilmeyen ormancılık faaliyetlerinden5 elde edilen ağaç ve diğer ormancılık ürünlerinin üretimi veya ticareti,

  10

  Tropik yağmur ormanları alanlarını olumsuz etkileyen ticari amaçlı faaliyetler,

  11

  Büyük miktarda tehlikeli kimyasalların (petrol, kerosen ve petrokimya ürünleri dahil) üretimi, depolanması, taşınması ve ticareti6 ,

  12

  RAMSAR7 (Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar) alanlarında yer alan veya bu alanları tehdit edici faaliyetler,

  13

  Etki alanı, UNESCO Dünya kültürel mirası8 olarak tanımlanan bölgelerin kültürel miras niteliklerini tehdit edici faaliyetler,

  14

  CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)9  sözleşmesi kapsamı hükümlerine aykırı faaliyetler,

  15

  Sıfır Yok Oluş İttifakı (Alliance for Zero Extinction)10  tarafından tanımlanan bölgelerdeki faaliyetler,

  16

  Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (International Union for the Conservation of Nature-(IUCN))11  kapsamında 1-4 arası Kategorilerde tanımlanan bölgelerdeki faaliyetler,

  17

  Yerli Halklar/Kabileler/Savunmasız Grupların12 (indigenious people) yaşadığı alanlarda bu toplulukların yazılı rızası alınmadan yürütülen ve/veya bu toplulukların hür iradeleri dışında, onları karar alma sürecine dahil etmeden ve bilgilendirmeden, yerlerinden edilmelerine ya da haklarının ihlaline yol açan faaliyetler,

  18

  Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi veya ticareti,

  19

  Radyoaktif madde (uluslararası en iyi standartların karşılandığı ve ülkenin temel enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurulan ve ülke ekonomisi için kritik önem arz eden enerji üretim santralleri ile sağlık ekipmanları, kalite kontrol cihazları ve radyoaktif madde kullanımının kısıtlı, önemsiz boyutlarda olduğu ve yeterli korumanın olduğu durumlar hariç) üretimi ve/veya ticareti ile uğraşan veya bu aktivitelerle iştigali olduğu anlaşılan13  şirketler,

  20

  Ulusal ve uluslar arası otoritelerin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda yayımladıkları kara listelerde adı geçen kişi ve kurumlar, ve

  21

  Genel müdürlük yerleşkeleri AB, ABD veya Birleşmiş Milletler tarafından yaptırımlara tabi ülkelerde bulunan şirketler14.

  Garanti BBVA, yukarıda belirtilen finanse edilmeyen faaliyetlere ilave olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedefi içeren Kömür Politikası gereği aşağıdaki taahhütleri  de vermektedir:

  • Yeni kömür santrali finanse edilmeyecektir.
  • Yeni kömür madeni finanse edilmeyecektir.
  • Hiçbir müşteride kömürle ilgili limit artışı yapılmayacaktır.
  • 2040’a kadar, PF kredileri dahil tüm kömür riskleri kapatılacaktır. (NPL’ler hariç)

  Finanse edilmeyen faaliyet listesinde verilen dipnot açıklamaları aşağıdaki gibidir:

  1. Her çeyrekte alınan danışmanlık hizmetiyle belirlenir. Bu konu ile ilgili kararlar Sürdürülebilirlik ve  Sorumlu Bankacılık Komitesi’nde alınır.

  2. Kara mayınları, anti-personel (AP) ve anti-tank (AT) olmak üzere temelde iki ayrı yapıdadır.

  3. Tartışmalı silahlar (controversial weapons), uluslararası kamuoyu, hükümetler veya Birleşmiş Milletler gibi örgütler tarafından, geride çok sayıda ölü ya da yaralı bırakması ve çatışmaların ardından siviller üzerinde yarattığı gözlenen potansiyel etkileri sebebiyle tartışmalı kabul edilen silahları tanımlamak için kullanılmaktadır.

  4. Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzenlenmemiş Balıkçılığı Önleme, Caydırma ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Liman Devleti Önlemleri Anlaşması ve Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi Anlaşması (GFCM) gibi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler dahil olmak üzere.

  5. Sürdürülebilir Orman Yönetiminde (SOY) 1992 Rio-Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrasında, Pan Avrupa bölgesel süreci kapsamında, 1993 yılında Helsinki’de yapılan Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı kararları metnindeki Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı dikkate alınır. Ormancılık faaliyetleri tomruk ve kağıtlık odun üretimi gibi değer zincirinin doğrudan orman faaliyetlerini içeren ilk halkasını kapsar.

  6. Mikro-finans aktiviteleri için geçerlidir.

  7. RAMSAR alanları için https://www.ramsar.org/wetland/turkey adresini ziyaret ediniz.

  8. Kültürel miras bölgeleri güncel listesi için https://whc.unesco.org/en/statesparties/tr  adresini ziyaret ediniz.

  9. Türlere ait detaylar için http://www.cites.org/eng/app/appendices.php linkini ziyaret ediniz. “Nesli Tehlike Altinda Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik” gereklilikleri dikkate alınır.

  10. Güncel liste için http://www.zeroextinction.org/pdf/2010_AZE_Data.pdf linkini ziyaret ediniz.

  11. Doğal koruma alanlarına ilişkin güncel kategori tanımları için https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories linkini ziyaret ediniz.

  12. “Yerli Halklar” terimi, aşağıdaki özellikleri farklı derecelerde taşıyan, sosyal ve kültürel açıdan belirgin farklara sahip grupları tanımlamak amacıyla kullanılan genel bir terimdir:

  - Bir kişinin, farklı ve kendine özgü bir yerli kültürle kendini özdeşleştirmesi ve başkalarının da bu kimliği kabul etmesi;

  - Proje alanı içindeki farklı coğrafi habitatlara veya atadan kalma bölgelere ve bu habitat ve bölgelerdeki doğal kaynaklara toplu bağlılık bulunması;

  - Yaygın toplum veya kültürden farklı geleneksel, kültürel, ekonomik, sosyal veya siyasi kurumlara sahip oluşması; veya

  - Yaşadıkları ülke veya bölgenin resmi dil veya dillerinden farklı ve kendine özgü bir dil veya lehçe kullanılması.

  13. Bahse konu kişi veya kuruluşun belirtilen faaliyetler üzerinde etkin kontrolü olması esastır. Bu faaliyetlerin devamlılığı için gerekli işleri üstlenen alt-yükleniciler dahil değildir.

  14. Uluslararası mali yaptırımlar, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bireylere, Devlet dışı kuruluşlara veya Devletlere uygulanan zorlayıcı önlemlerdir. Birleşmiş Milletler bünyesinde zorlayıcı önlemlerin uygulanmasına yönelik yasal zemin, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın VII. Bölümünde tesis edilmiştir. AB düzeyinde kısıtlayıcı önlemler, AB Antlaşması'nın 21. Maddesi kapsamında Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikasının (ODGP) temel aracı olarak tanımlanır. ABD Hazine Bakanlığı ve Yabancı Varlık Kontrol Dairesi (OFAC), ulusal güvenliği ve ABD dış politikasını korumak için belirli ülkelere, bölgelere, bireylere ve kurumlara karşı ekonomik yaptırımların uygulanması ve idaresinden sorumludur.

 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli

  Projeleri, niteliği, ölçeği, hassasiyeti, yeri ve çevresel ve sosyal etkilerine göre sınıflandırma ve risk bakımından sistematik olarak değerlendirmek amacıyla Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli’mizi (ÇSEDM) geliştirdik. 2012 yılından beri uyguladığımız ÇSEDM yatırım tutarı 20 milyon ABD Doları’nın üzerindeki projeleri değerlendirmekteydik. 2016 yılında bu limiti 10 milyon ABD Doları’na düşürdük ve finansal danışmanlık verilen projeleri de bu kapsama dahil ettik. 2020 yılında Ekvator Prensipleri limitlerinin de altına inerek maliyetinden bağımsız tüm Proje Finansmanı kredilerinde ÇSEDM uygulamaya başladık. 2021 yılı itibariyle Garanti BBVA olarak,  aşağıda tanımlanan beş ana finansal işleme ÇSEDM’yi uyguluyoruz:

  • 1. Proje Finansmanı: Maliyetlerinden bağımsız olarak Varlık ve Proje Finansmanı Kabul ve İzleme Prosedürü’nde belirlenen tanımı karşılayan tüm proje finansmanı kredileri,
  • 2. Belirli bir Proje veya Yatırım için kullanılan Kurumsal Krediler: Yeni proje yapımını veya mevcut projenin kapasite artışını içeren ve aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlayan Kurumsal Krediler (İşletme Kredileri)1
   • Kredinin çoğunluğu, borçlunun etkili operasyonel kontrolünün2olduğu projeye ilişkin olmalıdır (doğrudan veya dolaylı).
   • Kredinin toplam miktarı ve Garanti BBVA katılımı (sendikasyon satışından önce) en az 50 milyon ABD doları ve üzeridir.
   • Kredi vadesi minimum iki yıldır.
   • Kredi veren, kredinin ana geri ödeme kaynağının esas olarak projeden elde edildiğini öngörmektedir.
   • Kapsama, özel sektöre ya da kamu şirketlerine sağlanan alıcı kredisi şeklindeki ihracat finansmanları3 da dahildir. Ancak, varlık finansmanı, satın alım finansmanı, hedging, leasing, akreditif, genel amaçlı kurumsal krediler ve genel işletme sermayesi harcamaları kredileri (bir şirketin faaliyetlerini devam ettirmesi amaçlı) gibi herhangi bir projeyle bağlantısı olmayan diğer finansal enstrümanları içermez.
  • 3. Köprü Kredileri4: Yukarıda 1. ve 2.  maddelerde tanımlanan kriterleri karşılayan Proje Finansmanı veya Proje ile ilişkili Kurumsal Krediler tarafından refinanse edilmesi planlanan kredi vadesi 2 yıldan az olan köprü kredileri.
  • 4. Danışmanlık Hizmetleri5: Yukarıda 1. maddede tanımlanan Proje Finansmanı işlemlerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.
  • 5. Belirli bir Proje veya Yatırım için kullanılan refinansman ve satın alım kredileri: Aşağıda yer alan üç kriteri beraber sağlayan projeler: 
   • İlgili Proje, Ekvator Prensipleri çerçevesine uygun olarak finanse edilmiştir.

    Projenin ölçeğinde veya kapsamında önemli bir değişiklik olmamıştır.

    Proje, kredi sözleşmesinin imzalanması aşamasında henüz tamamlanmamıştır.

  Model kapsamında, finansman başvurusu olan ve Çevresel ve Sosyal Kredi Politikası’na uygun olan projeler öncelikle her sektöre özgü belirlenmiş Sektörel İlkeler’e uygunluk bakımından değerlendirilir. Bu süreç ve model kapsamında projeler; kategorize edilerek sınıflandırılır ve notlandırılır. Model kapsamında ulaşılan risk puanına göre aksiyon alınır. Projelerin çevresel ve sosyal etkilerinin belirlendiği ve değerlendirildiği ÇSEDM süreci aşağıda belirtilen 3 aşamadan oluşuyor:

  • Kategori belirlenmesi: Proje, A, B ve C kategorilerinden birine dahil olacak şekilde sınıflandırılıyor.
  • Proje risk notunun belirlenmesi: Her sektöre özgü farklı soru setlerine sahip, uluslararası standartlar esas alınarak oluşturulmuş algoritmaya dayanan risk derecelendirme modelimiz aracılığıyla proje riskleri değerlendiriliyor.
  • Kategori ve risk notuna göre aksiyon grubunun belirlenmesi: ÇSEDM uygulanması sonucunda nihai risk notu veriliyor ve risk notuna göre çevresel ve sosyal konularda belirli aksiyonlar talep ediliyor. Bu kapsamda belirli risk puanı üzerindeki projelerin sahibinden Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı (ÇSAP) hazırlanması, uygulamaya koyulması ve bankaya periyodik olarak raporlanması talep ediliyor.
  • ÇSEDM kapsamında değerlendirmesi yapılan yeni projelerin risk değerlendirme kırılımı 2015-2020 seneleri için aşağıdaki tabloda verilmiştir.

   

  Kredi Tutarı (ABD Doları, milyon)

  ÇSEDM kapsamında değerlendirilen Proje Sayısı

  2015

   

  2017

  2018

  2019

  2020

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Kategori

  Kategori A

  925

  1687

  531

  254

  4.479

  190

  6

  3

  3

  6

  3

  2

  Kategori B

  766

  392

  -

  27

  -

  117

  6

  2

  0

  2

  0

  3

  Kategori C

  0

  -

  -

  -

  6

  -

  0

  -

  0

  -

  1

  -

  Risk Derecesi

  R1

  950

  1934

  436

  143

  4.435

  145

  4

  3

  1

  1

  2

  1

  R2

  219

  30

  95

  67

  -

  162

  1

  1

  2

  5

  0

  4

  R3

  522

  115

  -

  71

  50

  -

  7

  1

  0

  2

  2

  -

  R4 

  0

  -

  -

  -

  -

  -

  0

  -

  0

  -

  0

  -

  Final Aksiyon Notu

  1

  1.169

  1934

  531

  195

  4.435

  190

  5

  3

  3

  5

  2

  2

  2

  342

  145

  -

  74

  44

  117

  3

  2

  0

  2

  1

  1

  3

  180

  -

  -

  12

  6

   

  4

  -

  0

  1

  1

  -

  Proje değerlendirmeleri kapsamında yapılan ÇSEDM sonuçları ve projelerin bu doğrultuda alınan aksiyonlara uyumu Banka Üst Yönetimi’ne raporlanmaktadır. Çevresel ve sosyal etki değerlendirmelerinin sonuçları Kredi Komitesi ve Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi ile paylaşılmaktadır. Sorumlu Bankacılık ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin gerekli görmesi durumunda ÇSEDS kapsamında yer alan toplam yatırım tutarı limiti, politikalar ve değerlendirme süreci gözden geçirilmekte veya güncellenmektedir.

  ÇSEDM uygulanan 5 ana finansal işlem ile ilgli dipnotlar aşağıda verilmektedir:

  1. Ekvator Prensipleri 4, 2020’de tanımlandığı gibi.

  2. Etkili Operasyonel Kontrol, müşterinin projenin ana bileşenlerine doğrudan müdahale gücü olması demektir. Ana projenin alt yüklenicisi/tedarikçisi konumunda şirketlerden gelen kredi talepleri (eğer şirket projenin ana işletmecisi değilse) bu tanıma girmez. Projeye ekipman sağlayan, inşaat-taahhüt işi yapan, elektrik ve benzeri işlerini yüklenen altyüklenicilerin kredi tale Direkt Etkili Operasyonel Kontrole Örnek: Müşteri ilgili projenin ana hissedarı (>%50) veya işletmecisiyle, müşterinin ilgili Proje üzerinde direkt olarak Etkili Operasyonel Kontrolü vardır.

  • Indirekt Etkili Operasyonel Kontrole Örnek: Müşterinin iştirakinin bütün işletmeyi yürüttüğü durumlar ise müşterinin Proje üzerinde indirekt olarak Etkili Operasyonel Kontrolü olduğunu gösterir.
  • İhracat finansmanı (veya ihracat kredisi); ihracatçının ve/veya ihracatçının sevkiyat yapacağı alıcının sevk öncesi ve/veya sevk sonrası dönemde kredi ve/veya sigorta yöntemleri ile desteklenmesidir.

  3. İhracat finansmanı (veya ihracat kredisi); ihracatçının ve/veya ihracatçının sevkiyat yapacağı alıcının sevk öncesi ve/veya sevk sonrası dönemde kredi ve/veya sigorta yöntemleri ile desteklenmesidir.İhracatın finansmanı, vadeye göre kısa, orta ve uzun; riskin alındığı tarafa göre alıcı ve satıcı kredileri; kullanım yeri ve amacına göre sevk öncesi ve sevk sonrası finansman gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Destek; finansal destek (financial support), teminat (pure cover) şeklinde olabilmektedir.

  4. Köprü kredilerinin yapısı gereği Ekvator Prensipleri uyum şartı aranmaz. Fakat, Köprü Kredi Sözleşmesine Proje’nin Ekvator Prensiplerine uyumlu olacağına dair taahhüt maddesi eklenir. 

  5. Danışmanlık hizmetleri yapısı gereği Ekvator Prensipleri uyum şartı aranmaz. Fakat, ilgili Proje’nin Ekvator Prensiplerine uyumlu olacağına dair taahhüt maddesi eklenir. 

   

 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Vaka Analizleri

  1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ve OTOYOLU PROJESİ

  Garanti BBVA’nın tüm kredi verenler temsilcisi olduğu 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ve Çanakkale arasında toplam 88 kilometre uzunluğunda olup Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir. Projenin 4,6 kilometrelik 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacaktır.

  Proje kapsamında başta Ekvator Prensipleri, IFC Performans Standartları ve  Garanti BBVA İklim Değişikliği Eylem Planı olmak üzere, uluslararası standartlar ile uyumlu bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) süreci yürütülmektedir. ÇSED süreci, potansiyel çevresel ve sosyal etkilerin belgelendirilmesi ve etki azaltma önlemlerinin sağlanması, etkilerin önlenmesi ya da telafi edilmesi için yürütülmektedir. Ayrıca, ÇSED süreci olumsuz etkileri en aza indirgemek ve faydalarını en yüksek düzeye çıkarmak için projenin nasıl tasarlandığını ve nasıl uygulanacağını da açıklamaktadır. Bu proje kapsamında alınan aksiyonlardan bazıları aşağıda listelenmiştir:

  • Proje kapsamında etkilenecek her bir ağaç için 5 ağaç dikilecektir.
  • Güzergah boyunca, kara ve denizde, jeofizik taramalar ve jeoteknik çalışmalar gerçekleştirilmekte, yeraltındaki ve su altındaki olası riskler ve hassas alanlar (patlamamış mayın, arkeolojik buluntular vb.) önceden tespit edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
  • Çanakkale Boğazı’nda yürütülecek çalışmalar sırasında uzmanlar deniz memelilerini gözlemleyecek, inşaat yöntemleri ve olası gürültülü çalışmaların canlılara zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
  • Proje güzergahı boyunca detaylı bir çevresel gürültü modelleme ve izleme çalışması gerçekleştirilerek, gürültü sınırlarının aşılması muhtemel yerlerde peyzaj, gürültü bariyeri, asfalt tipi değişikliği gibi önlemlerle gürültü seviyelerinin düşürülmesi sağlanacaktır.
  • Proje yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinin sosyo-ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla Toplum Düzeyinde Destek Programı çalışması gerçekleştirilecek ve bölge halkına eğitim, danışmanlık ve ekipman desteği sağlanarak şartlarının iyileştirmesi sağlanacaktır.
  • Projenin tüm aşamalarında şeffaf bir iletişim politikası izlenecek, bölge halkı ve tüm paydaşlar inşaat ve işletme çalışmalarıyla ilgili bilgilendirilecek ve; soru, görüş ve şikayetlerini yönetmek amacıyla Şikayet Mekanizması oluşturulacaktır.

  Projeyle ilgili daha detaylı bilgi için www.1915canakkale.com  adresini ziyaret edebilirsiniz.

  TREDAŞ UYGULAMALARI

  Garanti BBVA’nın, uluslararası en iyi çevresel ve sosyal standartlara uymayı taahhüt eden müşterilerinden biri olan TREDAŞ’ın üstlendiği, sosyal yatırım programlarından bazıları aşağıda sunulmuştur. Bu yatırım programları, benzer alanlarda yürütülen çalışmalara örnek teşkil edecek uluslararası iyi uygulamalardandır.

  Kadınların işgücüne katılımı:

  Kadınların elektrik dağıtım işlerini tercih etmemesinden dolayı TREDAŞ’ın kadın çalışan sayısı oldukça azdır. 2017 yılında tamamı erkek olan Arıza, Onarım, Bakım personelinin de kadroya alınması ile kadın çalışan oranı %15’den %9’a düşmüştür.

  TREDAŞ bünyesinde kadın istihdamını artırmaya yönelik olarak, EBRD desteği ile “uyumlu eşitlik” prensibine uygun olarak 2017 yılında yoğun çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak kadın istihdamının hem iç hem de dış alanlarda (seçme yerleştirme süreçleri ve halka açık alanlarda iletişim çalışmaları) teşviki ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Mesleki anlamda özellikle sahada gerçekleştirilen işler kadınlar tarafından tercih edilmediğinden, okullarla iletişime geçilerek lisedeki kız öğrencilerin üniversitede elektrik bölümü tercih etmeleri teşvik edilmektedir. Üniversitelerde elektrik bölümlerinde okuyan kız öğrencilerle iletişime geçilerek destek ve staj programları oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak, kadınlar için çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda da önemli adımlar atılmıştır. Ayrımcılığın önlenmesi, fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki çalışmalar yönetimin desteği ve rehberliği ile ilerlemektedir.

  TREDAŞ bünyesinde farkındalık yaratma ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmiş ve bu inisiyatif TREDAŞ ve IC İÇTAŞ kurumsal web siteleri ve çeşitli basılı malzemeler aracılığıyla yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.

  İş Sağlığı ve Güvenliği:

  TREDAŞ ulusal İSG mevzuatına göre ‘çok tehlikeli’ sınıfta yer alan elektrik dağıtım faaliyeti yürütmektedir. Geçmişte, ne yazık ki, gerçekleştirilen işlerin tehlikeli doğasından kaynaklanan ve ölümle sonuçlanan kazalar yaşanmıştır. TREDAŞ, geçmişte yaşanan acı tecrübelerin bir daha tekrar etmemesi amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını iyileştirmek adına önemli yatırımlar gerçekleştirmiş ve en yeni ve güvenli kişisel koruyucu donanımlara yatırım yapmıştır. Kendi bünyesindeki iş sağlığı ve güvenliği ekibi ile saha uygulamalarını sürekli olarak takip etmektedir.

  TREDAŞ, ayrıca, teorik ve uygulamalı eğitimler verilen bir Teknik Eğitim Merkezi’ni Lüleburgaz’da hizmete almıştır. Bu merkezde TREDAŞ çalışanlarının iş sağlığı güvenliği bilincini artırmaya yönelik verilen genel eğitimlerin yanı sıra yüksekte çalışma ve elektrikle çalışma konularında uygulamalı eğitimler de verilmektedir.

  Kuş Araştırma Projesi:

  Havai elektrik hatları, hem dikkat çekici oldukları hem de havada kapladıkları alan nedeniyle, gerekli tedbirler alınmadığı taktirde, kuşlar için kablolara çarpma ve elektrikle çarpılma gibi ölümcül riskler barındırmaktadır. Trakya Bölgesi önemli kuş göç yolları üzerinde bulunduğundan ve bu bölgedeki yoğun kuş faaliyetleri nedeniyle, TREDAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından desteklenen ve “Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Kuşlar Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin ve Kuş Kaynaklı Kesintilerin Azaltılmasına İlişkin Yöntemlerin Araştırılması ve Örnek Uygulamaların Hayata Geçirilmesi” başlıklı Ar-Ge projesi (Kuş Araştırma Projesi) kapsamında hem elektrik sisteminin kuşlar üzerindeki etkisinin ve aynı zamanda kuşların dağıtım şebekesi ekipmanları üzerinde neden olduğu arıza hem de kesinti sayılarının azaltılması oldukça etraflı bir çalışma yürütmüş ve örnek bir projeye imza atmıştır.

  Kuş Araştırma Projesi’nde Trakya Bölgesi’ndeki kuş faaliyetleri ile ilgili olarak mevcut durumun belirlenmesi ve kuşların dağıtım hatları ile etkileşimini azaltmak için ne gibi teknikler ve önlemler alınabileceği amacıyla aşağıdaki hususlara odaklanılmıştır:

  • Trakya Bölgesi’nde kuşların üreme alanları ve göç rotaları
  • Trakya bölgesi kuş habitatlarının haritalanması
  • Farklı kuş türlerinin dağıtım hatları ile olan etkileşimleri
  • Dağıtım hatlarında kuşların neden olduğu arızalar
  • Kuş ölümlerini ve yaralanmalarını azaltmaya için kuşları dağıtım hatlarından uzak tutmak amacıyla kullanılabilecek teknikler ve alınabilecek önlemler

  Proje kapsamında kuş habitatı araştırma raporu, kuş koruma planı ve pilot uygulamalar raporu hazırlanmıştır. Bu projeden elde edilen bulgular elektrik dağıtım sektöründe bir kılavuz olarak kullanılabilir.

  BİLKENT Entegre Sağlık Kampüsü (Bilkent ESK)

  Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Programı (ÇSYİP), Uluslararası Kredi Kuruluşları Performans Standartları ve Ekvator Prensipleri (Equator Principles, EPs) de dahil olmak üzere uluslararası standartlar ve kılavuzlar kullanılarak hazırlanmıştır.
  Proje, kampüs alanı içindeki hastane binalarının tasarımı, gerekli malzemelerin tedariki, inşası, devreye girdikten sonra 25 yıl boyunca işletme ve bakım işlerini kapsamaktadır. Projede, Ana Hastane Binalarının (ana hastane ve altı kule) inşa edilmesinin yanı sıra Tıbbi Gözlem Kliniği, Sağlık Bakanlığı Yönetim Binası, Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi, Rehabilitasyon Hastanesi ve Teknik Hizmetler Binaları da sağlık kampüs alanı içinde bulunacaktır. Söz konusu proje tamamlandığında, tek sözleşme ile inşa edilen dünyanın en büyük sağlık kampüsü olacak ve projenin  pik zamanında doğrudan 7.000 işgücünün üzerinde bir istihdam sağlanarak toplamda yaklaşık 45 milyon adam saat harcanacaktır.

  Projenin çevresel ve sosyal olarak değerlendirilmesi, inşaat çalışmaları ile ilgili; olası potansiyel çevresel ve sosyal etkilerin belgelendirilmesi ve korumak amacıyla etki azaltma önlemlerini sağlamak, önlemek ya da telafi edilmesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışmaları yürütülmektedir. ÇSED 'in amacı, Projeyi ve projenin temel çevresel ve sosyal koşullardaki etkilerini tanımlamaktır. Ayrıca, olumsuz etkileri en aza indirgemek ve faydalarını en yüksek düzeye çıkarmak için Projenin nasıl tasarlandığını ve nasıl uygulanacağını da açıklamaktadır. Etki değerlendirmesi konuları; Hava Kalitesi, Gürültü, Su, Atıksu ve Yeraltı Suları, Toprak, Jeolojik Tehlikeler, Atık, Trafik, Ekoloji, Yeniden Yerleşim, Nüfus Akışı, Yerel Ekonomi ve Yerel Geçim Kaynakları, Toplum Sağlığı, Emniyet ve Güvenlik, Erişim Hizmetler ve Altyapı, İş Sağlığı, İşçi ve Çalışma Koşulları ve Kültürel Miras ’dır.

  Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Programı (ÇSYİP), Uluslararası Kredi Kuruluşları (International Finance Corporation, IFC) Performans Standartları ve Ekvator Prensipleri (Equator Principles, EPs)’de dahil olmak üzere uluslararası standartlar ve kılavuzlar kullanılarak hazırlanmıştır. Proje Şirketi, tüm Türk ÇED Yönetmelikleri ve uluslararası kreditörlerin Ekvator prensipleri ve IFC performans standartlarına tam uyum içinde olmayı taahhüt etmektedir. Paydaş Katılım Planı (Stakeholder Engagement Plan, SEP), IFC ve EP Performans Standartlarına (PS) ve Bilkent ESK Projesi sponsorlarının ortak sosyal politika ve kurumsal ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

  Bilkent ESK Projesinde, enerji açısından verimli birçok sistem kullanılacaktır. Sistemlerden biri Tri-jenerasyon Tesisi’dir. Soğutma sisteminin bir bölümünde kullanılan, üfleme ve egzoz fanları ile dolaşım pompalarıdır. Bu pompalar, enerji tasarrufu için frekans kontrollü olacaktır. Frekans kontrollü pompaların kullanılması, yıllık toplam enerji tüketimini % 25'e kadar azaltmayı amaçlamaktadır. Bu çevre teknolojilerine ek olarak Tri-jenerasyon Tesisi’nde NOx'in en aza indirgenmesi için Düşük-NOx sistemleri de kullanılacaktır.

  Projenin inşaat ve işletme aşamasına ilişkin tanımlanan tüm etki azaltma önlemleri bir araya getirilerek ayrı bir belge halinde Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) hazırlamıştır. Kredi kullanan tarafından alınan ilgili eylemler periyodik olarak tarafımızdan izlenmektedir. Bilkent ESK Projesi ’nin Çevresel ve Sosyal İzleme Raporu, Tesis Anlaşması uyarınca kredi kullananın gerekliliklerini yerine getirmesi için hazırlanmaktadır. İzleme raporları, Kredi kullananın Çevre Kanunu, Çevresel ve Sosyal Standartlar, Çevre İzinleri, Çevre ve Sosyal Eylem Planı ile Tesis Sözleşmesinin Çevresel ve Sosyal Rapor Şartlarına uyumu ile ilgili tüm bilgileri kapsamaktadır. Ayrıca, Proje’nin Sağlık ve Güvenlik Performansı da izlenmektedir.

  Projenin İnşaat ruhsatı Nisan 2015'te güvence altında alınmış ve 2017 yılının Haziran ayından itibaren tamamlanacak aşamalı açılışlar da göz önünde bulundurulduğunda, tüm çalışmaların Ekim 2018'e kadar tamamlanması planlanmaktadır.

  ISO 9001, ISO 14001 (Proje Şirketleri için) ve OHSAS 18001 (Bilkent ESK Projesi ve Proje Şirketi İstanbul Ofisi) Yönetim Sistemleri sertifikaları Kampüsün faaliyete geçmesi ile birlikte temin edilecektir.

  Proje Şirketi, ilgili Ulusal Çalışma Mevzuatı ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının (IFC) Performans Standartlarına (PS) tam uyum sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, periyodik IFC PS2 Uyum Denetim Raporları, Proje inşaat aşaması için ÇSEP 'e karşı, iş ve çalışma koşullarının kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 100 'den fazla çalışan ile Odak Grup Görüşmeleri de gerçekleştirilmektedir.

  GEBZE-ORHANGAZI-IZMIR OTOYOLU (IZMIT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) PROJESİ 

  Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi Köprüsü ve Bağlantı Yolları dahil) Projesi, 433 km'lik yeni 2x3 şeritli paralı otobanın finansmanı, tasarımı, inşası, işletilmesi ve bakımı ile nakliyesi işlerinden oluşmaktadır. İzmit Körfezi'nin kuzeyindeki Dil İskelesi ile güneyde Hersek Yarımadası arasında bir asma köprü ile geçişi, 44 km'lik yeni erişim yollarının tasarımı ve inşası ile devrini, 27 km.’lik mevcut otoyolun devralımı, işletilmesi, bakımı ile devrini  ve  mevcut 3 km'lik otoyolun genişletilmesinin dizayn, inşaat ve değişimi işlerini kapsamaktadır. 

  Kredi Sözleşmesi’nin bir parçası olarak; Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Ekvator Prensipleri (EP) gerekliliklerine uygun olarak Bağımsız Danışman Şirket aracılığı ile kapsamlı bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporu hazırlanmıştır.

  ÇSED, Projenin dizayn, inşaat ve işletme aşamaları süresince fiziksel, doğal, kültürel, sosyal ve sosyo-ekonomik ortam üzerindeki etkilerini öngörüp değerlendiren ve olumsuz etkileri önlemek, azaltmak, düzeltmek, telafi etmek veya telafi etmek için mümkün olan yerlerde faydalar sağlamak için Borçlunun alması gereken önlemleri belirleyen bir çalışmadır.

  Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporu’nun bir parçası olarak Paydaş Katılım Planı (SEP) hazırlanmıştır. SEP, özellikle yerel toplulukların ve diğer paydaşların Projeyle ilgili bilgilendirildiği mekanizmaları tanımlar ve Proje geliştirme için yorum ve girdi sağlamak için fırsatlar sunmaktadır. Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı, ESIA’da yer alan etki azaltma tedbirlerini özetler ve Proje boyunca bu tedbirlerin uygulanması ve izlenmesi için düzenlemeler belirlemek üzere bir dizi plan ve prosedür geliştirilmesini önermektedir. ÇSYP gerekliliklerinin bir parçası olarak, Projenin ekolojik çalışmalarındaki bulgulara doğrultusunda karasal ve tatlı su ortamları için güzergah genişliğinde bir Biyoçeşitlilik Eylem Planı (BAP) hazırlanmıştır. ÇSYP'de belirtilen alanlarda ekolojik bağlantıyı korumak için belirli yerleri tanımlama ve  hedef türler tarafından kullanılacak menfez ve altgeçitleri dönüştürmek için uygun tasarım sağlamak ve Güvenli Yaban Hayatı Geçişi için Yol Geçiş Dizaynı: Venture İlçe Kılavuzu esaslarına göre Hayvan Geçiş Prosedürü hazırlanmıştır.

  BAP (Biodiversity Action Plan)'e ilave olarak, Arazi Edinimi Tazminat ve Yeniden Yerleşim Planı (Land Acquisition Compensation and Resettlement Plan, LACRP), Acil Durum Önleme ve Müdahale Planı (Emergency Prevention and Response Plan, EPRP), Rastlantısal Bulgu Prosedürünü (Change Finds Procedure, CDP) içeren Kültürel Mirasın Azaltılması Stratejisi, İnsan Kaynakları ve İşgücü Yönetim Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı, Deniz Çevresi Dizayn Yönetim Planı (Marine Environmental Design Management Plan, MEDMP), Deniz Çevresel İnşaat Yönetim Planı (Marine Environmental Construction Management Plan, MECMP), Karasal Çevre İnşaat  Yönetim Planı (Terrestrial Environmental Construction Management Plan, TECMP) gibi birkaç doküman hazırlanmıştır.

  Projenin, Çevresel ve sosyal izleme çalışmaları periyodik olarak yürütülmektedir ve inşaat çalışmaları, çevresel etkiler, izinler ve ruhsatlar, işçi sağlığı ve güvenliği, arkeolojik alanlar, şikayet mekanizması ve kamulaştırmaya ilişkin olarak detaylı olarak değerlendirilmektedir. Projenin izleme periyodu süresince, arazide sulak alan, su yolları ve hassas alanlarla ilgili otoyol boyunca saha özelindeki önlemlerin uygulanması bağımsız danışmanlık şirketi ve borç verenler tarafından incelenmektedir.

  Projenin Faz-I (Yaklaşık 52 km / Gebze-İzmir) ve Faz-II-A Aşaması (Yaklaşık 25 km / Bursa-İzmir) işletme aşamasına geçmiş olup, Faz-II-B (Yaklaşık 327 km. / Bursa -İzmir) bölümünün ise inşaat çalışmaları devam etmektedir.

  SOCAR Ege Rafinerisi (STAR) Projesi

  SOCAR Ege rafinerisi (STAR) projesi, yılda 10 milyon ton ham petrol işleme tesisi yeni bir rafinerinin kurulması, devreye alınması ve işletilmesinden oluşmaktadır. Proje sahası, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, demir-çelik üretim tesisleri, gemi söküm tesisleri ve diğer çeşitli sanayi tesisleri barındıran Aliağa Yarımadası'nda bulunmaktadır. Yarımada, doğuda Aliağa ilçesi, batıda Ege Denizi, güneyde Nemrut Koyu ve kuzeyde Aliağa Körfezi ile sınırlanmıştır.

  Rafineri alanındaki inşaat faaliyetleri Aralık 2014'te başlamıştır. İskele-1 kazı aktiviteleri ile İskele alanında inşaat çalışmaları Haziran 2015’te başlamıştır.

  Proje tesisleri yaklaşık 246 hektarlık arazide inşa edilmektedir. Projenin başlıca hedefleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

  • Hammadde talebini ekonomik ve güvenilir bir şekilde karşılayarak PETKİM kompleksi için arzın sürekliliğini sağlamak;
  • Şu anda arz sıkıntısı çeken iç pazarda Ultra Düşük Kükürtlü Dizel ve Jet Yakıt üretmek;
  • Rafineri - Petrokimya entegrasyonu kurarak ek sinerji yaratmak;
  • Üretim, ticaret, istihdam, lojistik ve diğer ilgili faaliyetlerle ulusal ekonomiye değer katmak; ve
  • Türkiye'nin dış ticaret açığının azaltılmasına katkıda bulunmak.

  Ulusal ve uluslararası mevzuat ve gerekliliklere uyum açısından Çevresel ve Sosyal Eylem Planını (ÇSEP) içerir bir Çevresel Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) çalışması hazırlanmıştır. Proje, tanımlanan çevresel ve sosyal gerekliliklere uygun olarak işletilecektir. Borç Verenlerin Çevresel ve Sosyal Danışmanı (LESC), Projenin inşaat aşamasını yılda 2 defa olmak üzere izlemeyi üstlenmiştir.

  Proje gereklilikleri kapsamında, Proje Çevresel Performansı (1), Çevresel, Sosyal Güvenlik ve Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Performansı (2), İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları (3) ve Sosyal Yönler ve Yönetim (4) konuları Borçlular, Proje ekibi ve Kredi verenler tarafından detaylı incelenmektedir.

  (1) Kaynak Verimliliği ve Yönetimi, Atık Yönetimi, Atıksu Yönetimi, Tehlikeli Madde Yönetimi, Hava Kalitesi, Gürültü, Yüzey ve Yeraltı Suyu, Deniz Suyu ve Sediman Kontrolü, Toprak ,Toprak Döküm Alanları ve Bitkisel Toprağın Yönetimi Biyolojik Çeşitlilik.

  (2) Çevresel, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Politikaları, ESHS Yönetiminin Organizasyonu, Çevresel ve Sosyal Etkileri Değerlendirilmesi, Acil Durum Planlaması ve Acil Durum Prosedürleri, Personel Eğitimi ve Gözetimi, Denetleme, Teftiş ve İnceleme.

  (3) Kaza Bildirim, Kayıt ve Soruşturma, Genel Düzen Konuları, Tehlikeli Maddelerin ve Tehlikeli Atıkların Depolanması, Saha Güvenliği Konuları, Gürültüye Mesleki Maruz Kalma, Titreşim ve Hava Kirleticileri, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Sağlık ve Konfor, İş Ekipmanları ve Makine Güvenliği, ve Güvenlik İşaretleri ve Trafik Güvenliği Kullanımı.

  (4) İşçi ve Çalışma Koşulları, Toplum Sağlığı ve Emniyeti ile Güvenliği, Bilgi Açıklaması  ve Paydaş Katılımı ve Rastlantısal Bulgu Prosedürü.

 • İklim Değişikliğini Önleme ve Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş ile İlgili Uygulamalar

  Garanti BBVA’nın Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları kapsamında yürüttüğü İklim Değişikliğini Önleme ve Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş ile İlgili Uygulamalar’ı aşağıda özetlenmiştir.

  Kömür Politikası

  Garanti BBVA, iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedefi içeren Kömür Politikası gereği aşağıdaki taahhütleri  vermektedir:

  • Yeni kömür santrali finanse edilmeyecektir.
  • Yeni kömür madeni finanse edilmeyecektir.
  • Hiçbir müşteride kömürle ilgili limit artışı yapılmayacaktır.
  • 2040’a kadar, PF kredileri dahil tüm kömür riskleri kapatılacaktır. (NPL’ler hariç.)

  Karbon Fiyatı Uygulaması

  Garanti BBVA, proje finansmanı işlemlerine konu olan yeni elektrik üretimi santrali yatırımlarında fizibilite değerlendirmelerine karbon maliyetini yansıtmaktadır. Bu yöntemle yenilenebilir enerji projeleri önceliklendirilmektedir.

  Karbona gölge fiyat verilmesi ile ilgili karbon fiyatlama yöntemi aşağıda açıklamaktadır.

  • Tüm fosil yakıt bazlı ve yenilenebilir enerji yeni yatırım / kapasite artışı projelerinin finansal değerlendirmeleri kapsamında pozitif veya negatif gölge karbon fiyatı uygulanmaktadır.
  • Eğer projenin uygulandığı ülkede mevcut durumda bir emisyon ticareti uygulaması (hem gönüllü hem de zorunlu) ya da karbon vergisi bulunuyorsa, bu durumda karbonun gerçek fiyatı kullanılmaktadır. Böyle bir durum söz konusu değilse, salınan ton CO2 eşdeğeri başına AB Emisyon Ticareti Sistemi’nde geçerli güncel fiyat fizibilitede dikkate alınacaktır.

  Ormansızlaşma Etkilerinin Yönetimi Süreci

  Garanti BBVA, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli değerlendirmesi sonucu yüksek riskli olarak belirlenen, özellikle otoyol gibi çizgisel ve geniş alan kaplayan yeni yatırımların finansmanında, projelerin ormansızlaşma üzerindeki etkisiyle ilgili detaylı bir durum değerlendirmesi yapar ve eğer bir etkisi varsa, aşağıda belirtilen önlemlerin alınması talep eder.

  • Sponsorlar tarafından, ormansızlaşma etkilerini en aza indirgemek için gerekli bütün çabanın gösterilmesi (güzergah değişimi, ağaç taşıma, vb.) beklenir.
  • Bu etkilerin önlenemediği durumlarda, aksi Garanti BBVA tarafından onaylanmadıkça, projenin çevresel ve sosyal risk derecesine göre ağaçlandırma yapılması için borçludan Ağaçlandırma Taahhüdü alınır.
  • Taahhüt, hem hektar (ha) cinsinden toplam alanı, hem de toplam ağaç adedini içerir.
  • Ağaç adedi/alan (ha) oranının tahmin metodolojisi Taahhüt’te detaylı olarak tanımlanmış ve Banka tarafından onaylanmış olmalıdır. Taahhüt edilen ağaç adedi ve alanı, projenin risk seviyesine göre belirlenir. Taahhüt, ulusal ve uluslararası tanımlamalara göre orman vasfı olmasa bile proje ve yardımcı ünitelerinden etkilenen ağaç adedinin en az 4 veya 5 katı ağaç dikilmesini içermelidir.
  • Borçlu, yukarıdaki önlemlere alternatif olarak, biyoçeşitliliği koruma veya karbon kredisi satın alımıyla karbon emisyonunu sıfırlama gibi bir proje önerebilir. Öneriler, Sürdürülebilir Finans Ekibi ve/veya Bankanın çevre danışmanı tarafından değerlendirilerek, Bankanın uygun görmesi halinde yukarıdaki taahhütler yerine geçebilir.
 • Sektörel İlkeler

  Tüm projeler, projenin Banka politikalarına ve süreçlerine uyumunun incelenmesi sonrasında, Garanti BBVA’nın sektörlere özel ilkeleri kapsamında incelenmektedir.

  Garanti BBVA’nın Sektörel İlkeleri, sürdürülebilirlik açısından en riskli sektörler ile Bankanın kredi portföyünde en fazla yer alan sektörler dikkate alınarak belirlenmiştir

  Sektörel İlkeler’de yer alan önlemler, yasaklı faaliyetler ve yasaklı müşteriler ile birlikte tavsiye niteliğinde iyi uygulama standartlarını da içermektedir. Sektörel İlkeler ile ilgili sektörel bazda örnekler aşağıda yer almaktadır.

   Enerji Sektörü 

  • Yeni kömür santralleri ve mevcutların genişletilmesi projelerinde yer alınmayacaktır.
  • Kuzey kutbunda petrol ve doğalgaz arama, üretim ve taşıma projelerinde yer alınmayacaktır.
  • Katran kumu arama, üretim ve nakil işleri projelerinde yer alınmayacaktır.
  • Tek cidarlı petrol nakil gemileri projelerinde yer alınmayacaktır.
  • Baraj projeleri Dünya Baraj Komitesi Çerçevesiyle (WCD) uyumlu olacaktır. 
  • Yeni hidroelektrik santral işlemecisi şirketler, barajların güvenliği, çevresel etkiler, çalışma standartları ve bölgedeki nüfusun yerinden edilmesi gibi konularla bağlantılı çevresel ve sosyal risklerin yönetimine ilişkin yeterli ve uygun sistemleri bulunduracaklardır.
  • Silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde petrol ve gaz çıkarma projelerinde yer alınmayacaktır.
  • Barajlar, Dünya Baraj Komisyonu Çerçevesiyle (WCD) uyumlu olacaktır. 
  • Doğal su kaynağı ve çevresel su akışı, hidroelektrik santral projelerindeki en kritik konulardan biri olarak görülmektedir. Garanti BBVA havza su haklarının gözetilmesine ve havza ekosisteminin muhafaza edilmesi ve akarsu hidrolojisinin korunması için yeterli çevresel su akışının sağlanmasına önem vermektedir. Su miktarının, mevzuat gereklerini ve ilgili kurumlarca yapılan belirlemeleri en az birebir karşılamak koşuluyla, Ekosistem Değerlendirme Raporu da dikkate alınarak ilgili teknik uzmanlar tarafından, proje yerine özel olarak belirlenmiş olması esastır. Buna ek olarak, bu çalışmaların sonucuna göre projenin teknik tasarımının değiştirilmesi istenebilir. Operasyon aşamasında su miktarları ve nehir habitatına etkiler periyodik olarak izlenmektedir.
  • Projelerde akış hızı, drenaj ve debi değerlendirilir. Akış yönü ve akış hızında değişiklikler, su kaynağında hafriyat yapılması, dip taraması ve akış yönünün muhtemel olumsuz etkilerine bağlı sediman toplanması gibi durumlarda, önleyici tedbirlerin alınması talep edilir.
  • Yeraltı sularının dengesini ve doğal hayatı korumak amacıyla, jeotermal projelerde %100 re-enjeksiyon yapılması gerekmektedir. Proseste, re-enjeksiyon nedeniyle yeraltı sularının kirlenmesini engelleyecek tüm gerekli önlemler alınmalıdır.

   Ulaşım / Altyapı Projeleri

  • Tesisler, Hong Kong Gemi Geri Dönüşüm Sözleşmesi ile uyumlu olacaktır.
  • Deniz suyu arıtma tesislerinin finansmanı yalnızca tuzlu su deşarjı ve/veya deniz suyu alma işlemlerinin etkilerini azaltmak için yeterli ve uygun  tedbirleri alan deniz suyu arıtma tesisleri için yapılacaktır.    Sucul/Denizel ekosisteme etkilerin değerlendirilmiş olması, bu değerlendirmelerin Önlem ve İzleme Planı’nda yer alması gereklidir.
  • Liman/kıyı yapılarında oşinografik ve hidrografik raporların hazırlanmış olması, dolgu yapısı ve/veya dip taraması yapılacak ise etkilerinin değerlendirilmiş olması gereklidir.
  • Denizde yaşanabilecek çevresel kaza / sızıntı gibi durumlar için, Acil Müdahale Eylem Planı’nın hazırlanması, söz konusu durumlarda kirletici maddelerin denizde yayılmasını önleyici bariyer, köpük vb. sistemlerin sahalarda hazır bulundurulması esastır. 

  Madencilik Projeleri 

  • Yeni kömür madenleri ve kömür madenlerinin genişletilmesi projelerinde yer alınmayacaktır.
  • Su yönetimi stratejilerine öncelik verilmektedir. Projelerin su gerekliliklerine ilişkin azaltıcı tedbirlerin yanında, geri dönüşüm ve yeniden kullanım stratejileri de değerlendirilmektedir. Maden projelerinde talep edilen Su Yönetimi Planı’yla asit kaya drenajının önlenmesi sağlanmalıdır.
  • Doruk/Dağ Zirvesi Kaldırma Madenciliği (MTR) yöntemi kullanımı ile ilgili tartışmaya açık faaliyet gösteren büyük kömür üreticileri ile çalışılmayacaktır.
  • Yasadışı veya küçük ölçekli madencilik ile ilgili tartışmaya açık faaliyet gösteren şirketler ile çalışılmayacaktır.
  • Doruk Madenciliği (MTR) yöntemi ile maden çıkarma projelerinde yer alınmayacaktır.
  • Gayri resmi madencilik projelerinde yer alınmayacaktır.
  • Asbest çıkarma, işleme ve ticareti yapan projelerde yer alınmayacaktır.
  • Maden projelerinde çalışmalar sonrası maden kapama ve bölge ıslah planı bulundurulacaktır.
  • Maden projelerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönetim planları bulundurulacaktır.
  • Projelerde, maden atıkları sektör iyi uygulamalarına göre yönetileceklerdir.
  • Projelerde, kıyı ya da sığ sulara maden atığı bırakılmayacaktır.
  • Derin-deniz madenciliği projelerinde yer alınmayacaktır.
  • Silahlı çatışma bölgelerinde bulunan madencilik faaliyeti içerisinde bulunulmayacaktır.

  Tarım Sektörü 

  • Uluslararası yasaklı maddelerin üretimi ve ticareti ile bağlantılı tartışmalar gösteren müşteriler ile çalışılmayacaktır.
  • Sürdürülebilir Palm Yağı (RSO) Yuvarlak Masası üyesi olmayan ya da üyelik süreci halen tamamlanmamış şirketler tarafından palm yağı üretimi, işlenmesi ve ticareti yapan müşteriler ile çalışılmayacaktır.
  • Sağlıkla ilgili olmayan konularda hayvanlar üzerinde deney yapan firmalar ile çalışılmayacaktır.
  • Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türleri Uluslararası Sözleşmesi (CITES) kapsamında düzenlenen ürünlerin üretimi ve ticareti ile ilgili tartışmalar gösteren müşteriler ile çalışılmayacaktır.
  • Tarım projeleri için arazi yaratmak amacıyla yakarak doğal ekosisteme zarar veren projelerde yer alınmayacaktır.
  • Yüksek koruma değerli ve yüksek karbon tutum ormanlarının yok edilmesi projelerinde yer alınmayacaktır.
  • Birinci nesil biyoyakıt üretimi projelerinde yer alınmayacaktır.
  • Roterdam Sözleşmesi Ek-III dahil Stockholm sözleşmesi kapsamında yasaklanan maddelerin kullanımına ilişkin projelerde yer alınmayacaktır.
  • SIN (Sunstitude it Now!) listesine dahil veya Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 1A veya 1B kategori maddelerle bağlantılı projelerde yer alınmayacaktır.
  • Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası tarafından sertifikalandırılmamış ya da sertifika süreci tamamlanmamış palm yağı işletmeleri (RSPO) ile çalışılmayacaktır.
  • Turba kömürü bakımından zengin ve bataklık alanlarda palm yağı faaliyetleri finanse edilmeyecektir.
  • 1239/98 sayılı AB Tüzüğü Ek-8’de belirtilen türlerin avlanmasına yönelik sürüklenen ağ veya 2,5 km’den fazla sürüklenen ağ kullanılan projelerde yer alınmayacaktır.
  • Dip trol balıkçılığı (600 metreden fazla derinlikte) projelerinde yer alınmayacaktır.

   Diğer Projeler 

  • Endüstriyel projelerde endüstriyel atık su deşarjı konusunda yönetim planları gereklidir. Arıtma tesislerinde Mevcut En İyi Teknikler (BAT) tercih edilmelidir. Etkili kullanım, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı gözeten projelere öncelik verilmektedir.
 • Çevresel ve Sosyal Riskler Konusunda Farkındalık Yaratmak

  Sorumlu finansman çalışmalarımızın yanında, sürdürülebilir kalkınma gündeminin ortak çabalarla gerçekleştirilmesi için iş birlikleri kuruyoruz. Farklı paydaşlarla yaptığımız ortaklıklar ve uluslararası platformlara üyeliklerimiz  ve katılımımız sayesinde bilgi ve deneyimlerimizi paylaşıyor, böylelikle güncel gelişmeleri yakından izleme fırsatını yakalıyoruz. Ardından bu gelişmeleri kendi bünyemizde uygulamak için gerekli adımları atıyor ve ülkemizde benzer iyi uygulamaları yaygınlaştırmak için düşünce liderliğini üstleniyoruz. Finansal olmayan riskleri değerlendirme mekanizmalarımız aracılığıyla sektörümüzde bir ilke imza atmış olduk. Sorumlu finansman alanındaki öncü konumumuzu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme yaklaşımımızı ve sistemimizi çeşitli platformlarda paylaşarak pekiştiriyoruz. Bu sayede, bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik parametrelerinin gelişimine ve gerek reel, gerekse finans sektöründeki dış paydaşlarımızın bilgi ve farkındalık düzeyinin artmasına ve kapasite geliştirmesine katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamdaki bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

  • 2013 yılında Garanti BBVA, müşterileri ve Türk bankacılık sektörü ile sürdürülebilirlik çalıştayları düzenlemeye başlamıştır. İlk çalıştay, Garanti BBVA'nın çevresel ve sosyal risk yönetimi sürecini Türk bankalarına ve reel sektör şirketlerine detaylı olarak sunduğu 2013 yılının Mart ayında gerçekleştirilmiştir.
  • 2015 yılı Mayıs ayında Garanti BBVA, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi konusunda Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte ikinci bir çalıştay gerçekleştirmiştir. Çalıştayda, projelerin çevresel ve sosyal risk yönetimi konusunda Banka yaklaşımı ve bu konudaki ulusal ve uluslararası en iyi uygulamalar sunulmuştur. Çalıştayda, Garanti BBVA'nın yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’den bir temsilci, sorumlu yatırım konusunda tecrübe sahibi bir uzman ve iki adet uluslararası danışman firma uzmanları da sunum yaparak bilgi ve deneyimlerini paylaşmıştır.
  • 2016 yılı Aralık ayında Garanti BBVA, çevresel ve sosyal risk yönetim sistemlerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, CDP ve uluslararası danışmanlık şirketlerinin deneyimlerini sundukları 3. Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Çalıştayı'na ev sahipliği yapmıştır.
  • 2017 yılı Eylül ayında Garanti BBVA, enerji ve altyapı sektörlerinden kurumsal müşterilerin, TCFD (Finansal İstikrar Kurulu'nun İklim ile Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) tavsiyeleri ve karbon fiyatlandırması gibi yeni dönem sürdürülebilir iş başlıkları hakkında bilgilendirildiği 4. Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Çalıştayı'na ev sahipliği yapmıştır.
  • 2018 yılı Nisan ayında Garanti BBVA, Bölgesel Çevre Merkezi- REC Türkiye’nin Boğaziçi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlediği Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifikasyonu Programı kapsamında ‘Finansta Sürdürülebilirlik’ konulu bir eğitim vermiştir.
  • 2018 yılı Aralık ayında Garanti BBVA, Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin reel sektör açısından etkileri, dijital riskler, finansal olmayan konuların raporlanmasına ilişkin trendler, Türkiye’de yenilikçi çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamaları ile yeşil finansman alternatiflerine ve sigortacılık sektöründe sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi uygulamalar ve risk algısı konuları hakkında bilgi sağlanan 5. Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Çalıştayı'na ev sahipliği yapmıştır. Birleşmiş Milletler’in Sorumlu Bankacılık Prensipleri, dünya genelinde 28 bankanın bir araya gelerek oluşturulmuştur. Katkı sağlayan bankalar arasından Garanti BBVA da yer almıştır.
  • 2019 yılı Ekim ayında Garanti BBVA, kurumsal üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İş Dünyası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) ile birlikte 6. Sürdürülebilir Finans Forumu’nda sosyal ve çevresel hedeflerle büyümeyi destekleyen Yeni Nesil Finansman Araçları konulu panelde konuşmacı olarak yer almıştır.
  • 2020 yılı Mart ayında Garanti BBVA ana sponsoru olduğu CDP Türkiye’nin 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı’na katılım sağlayarak CDP Küresel A Listesi’nde Türkiye’den yer almaya hak kazanan tek banka olduğunu duyurmuştur.
  • 2020 yılında, Garanti BBVA kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri kapsamında ilk Etki Raporu’nu, Entegre Faaliyet Raporu içerisinde yayınlamıştır.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as