Genel Yaklaşımımız

Genel Yaklaşımımız

En iyi ve en bağlı takımı kurma önceliği doğrultusunda, Garanti BBVA’nın insan kaynağına yönelik her uygulamasının temelinde çalışan merkezlilik yer alıyor.

Bu kapsamdaki tüm faaliyetlerini “Yetenek ve Kültür” başlığı altında yöneten Garanti BBVA, çalışanların parçası olmaktan gurur duyacağı bir kültür yaratmayı amaç ediniyor. Garanti BBVA’nın bu yıl Yetenek ve Kültür faaliyetleri Çalışan Sağlığı, Çalışan Gelişimi ve Dönüşen Dünyaya Uyum başlıkları altında şekilleniyor.

 • 2021 Faaliyetleri

  Çalışan Sağlığı

  Türkiye’nin önde gelen finansal kurumu olarak temel sorumluluğunu topluma, paydaşlarına ve müşterilerine kesintisiz hizmet sunmak olarak belirleyen Garanti BBVA, bu sorumluluğun devamlılığını sağlayan çalışanlarının sağlığını en önemli önceliği olarak belirledi. Bunun için, atılan her adım önce çalışan ve müşteri sağlığını korumak ve bu stratejiyi dengeli biçimde yönetmek üzerine kuruldu. Atılan adımlar ve alınan önlemler otoritelerin tavsiye kararlarına ve politikalarına uyum, fiziksel ortamlarda yapılan düzenlemeler, çalışan ihtiyaçlarının karşılanması ve raporlama başlıkları altında yönetiliyor. Çalışan Sağlığı odağında alınan tüm aksiyonlara Koronavirüs: Belirsiz ve Zor Durumlarda Herkes için Değer Yaratmak başlığı altından erişebilirsiniz.

  Çalışan Gelişimi

  Garanti BBVA, içinde bulunduğu dönemde yeteneklerin kariyerlerinin ilk aşamalarında keşfedildiği çalışanların kariyer opsiyonları ile ilgili farkındalığının artırıldığı ve kişiye özel gelişim planı sunan bir gelişim modeli çerçevesinde çalışanlarını bir sonraki role hazırlayan, geliştiren ve destekleyen bir yetenek stratejisine odaklanıyor. Bu kapsamda, “Yetenek çözümleri” uygulamalarının, yine çalışan ihtiyaçlarına göre şekillenen ve kurum değerlerinden beslenen adil ve mutluluk odaklı kültürüne uyum sağlaması gözetiliyor.

  Çalışan beklentilerini eşitlikçi ortamlarda toplayıp analiz ederek, teknolojik gelişmeler paralelinde sürekli güncelleyen Garanti BBVA, her alanda katılımcılığı en üst seviyeye çıkararak uluslararası standartlarda bir çalışma ortamı yarattığına inanıyor. Çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerden beslenmek üzere çift yönlü diyalog kanallarına büyük önem veriyor. Çalışan görüşlerini, intranet, çeşitli anketler ve platformlardan sistematik olarak alarak çalışan memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyor.

  Garanti BBVA, çalışanlarının ihtiyaç ve beklentileriyle şekillendirebildiği kariyer ve eğitim ve gelişim modellerini çalışan yolculuklarının merkezine koyuyor.

  Garanti BBVA’nın çalışan merkezli tüm politikaları ve yeni projeleri Üst Yönetimin katılımıyla çeyrek bazda düzenli toplantılarda değerlendirilerek hayata geçiriliyor. Bu toplantılarda sunulan çalışmalar ve eylem planları çalışan memnuniyetini en ön planda tutarak karara bağlanıyor.

  “Yetenek çözümleri” başlığı altında, Garanti BBVA’nın, bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Banka çalışanlarına yönelik hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir Ücretlendirme Politikası bulunuyor. Politika, göreve göre ücretlendirme temeline dayanıyor ve çalışanlar arasında adil, şeffaf, ölçülebilir ve sürdürülebilir başarıyı özendiriyor ve Banka’nın risk prensipleriyle uyumlu.

  Garanti BBVA’nın performans değerlendirme sisteminde çalışanların performansı, hedeflere ne derece ulaştığı ve bu hedeflere ulaşırken değerleri ne derece yaşattığı ölçülüyor. Sistematik prim ve performans modelleri, değerlendirme esnasında somut, ölçülebilir kriterlerle destekleniyor ve çalışanlar arasında adaleti sağlarken, aynı zamanda gider yönetimi ve verimlilikte de önemli ve etkin yönetim araçları olarak işlev görüyor.

  Garanti BBVA’nın odağında çalışanların gelişimi bulunuyor. Türkiye genelinde 81 ile yaygın Garanti BBVA çalışanlarının eşit şartlarda gelişim imkanlarından yararlanabilmesi için dijital eğitimlerin mevcut eğitim içindeki payını artıran uygulamalar geliştiriyor, kişi başına düşen eğitim sayısını her yıl daha da artırmayı amaçlıyor.

  Garanti BBVA’nın en önemli amaçlarından biri de fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hakim olduğu, adil ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratmak. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesini, çeşitli uygulamalarla desteklemek adına çalışanların kadın-erkek eşitliği hakkında önyargılarını ölçümleyen çalışmalar yapıyor. Garanti BBVA, çalışanların farklı kademelerdeki oranlarında, kadın erkek çalışan oranında, sunduğu tüm yan haklarda ve uygulamalarda eşitlik ilkesini yaşatan çalışmaların öncüsü olmaya ve daha da yaygınlaştırmaya devam edecek. Çeşitlilik çalışmalarında yine eşitlik odağında ilerleyecek projeler, Kapsayıcılığın artması için çalışan görüşleri ile şekillenen ve çalışan grupları ile güçlendirilmiş bir şekilde hayata geçirilecek. Açık iletişim ortamının öncülüğünü yaparak, adil ve objektif tutum sergileyerek çalışanın daha iyi bir çalışma ortamı yaratmada tüm süreçlere katılımcılığı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Bu şekilde uluslararası standartlarda bir ortam yarattığına inanıyor.

  Çalışanlara yetkinlik, bilgi, beceri ve gereksinimleri doğrultusunda sunduğu “kariyer danışmanlığı”nı çok daha stratejik ve bütünsel bir bakış açısıyla yeniden yapılandıran Garanti BBVA, insan kaynağı süreçlerinden sorumlu danışmanlarının sorumlu oldukları iş alanında görev alan çalışanların iş süreçlerine de hakim olmalarını sağlayacak bir model kurdu. Çalışanların kariyer ve gelişimlerinden sorumlu olan danışmanlar, iş stratejilerine uygun çözümler sunarak proaktif çözümler üretecek.

  Çalışanlarının mesleki gelişimlerine odaklanarak ve kapsayıcı uygulamalarında fırsat eşitliği sunarak şu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına aktif katkıda bulunuyor: 4: Nitelikli Eğitim, 5: Cinsiyet Eşitliği, 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as