Adil ve Şeffaf Bir Çalışma Ortamı Sunmak

Garanti BBVA’nın amacı, fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hakim olduğu, adil ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratmak.

Garanti BBVA’nın çalışanlarına yaklaşımı, etik değerleri ve “eşitlik ilkesi” ile paralel. Banka ve çalışanlar, iş ilişkilerinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi ideoloji, felsefi inanış, din, mezhep ve benzeri, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, engellilik, yaş, sağlık durumu, sendika üyeliği ve benzeri ayrımlar yapmaksızın adil davranış gözetirler. Banka ve çalışanlar insan haklarına saygılıdır.

 

 

 • Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

  Kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmelerini, karar alma mekanizmalarındaki rolünün artması, hem profesyonel hayatta hem de toplum içinde cinsiyet eşitliğini sağlamak ve çeşitlilik Garanti BBVA’nın yetenek yönetimi yaklaşımının merkezinde yer alıyor.

  Türkiye’de %33 olan kadınların iş gücüne katılım oranının OECD ortalaması olan %63’e çıkması durumunda 2025 yılında GSYİH’sini yaklaşık 250 milyar ABD doları artırması öngörülüyor. Fırsat eşitliğini ve çeşitliliği ekonomik büyümeye katkı sağlamanın yanında kurumsal kültürün temel bir değeri ve itici gücü olarak gören Garanti BBVA, çalışanlarını farklı düşüncelere ve birbirlerinin farklılıklarına saygı duymaya teşvik ediyor.

  Garanti BBVA’da tüm çalışanların %56’sını, orta/üst düzey yönetimin %40’ını kadın çalışanlar oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlenmesine verdiği önemin bir sonucu olarak Garanti BBVA, Fırsat Eşitliği Model’ini (FEM) ilk uygulayan şirketlerden biri oldu. Ayrıca Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nin (WEPs) ilk imzacılarından biri olan Garanti BBVA, bu ilkeleri Türkiye’den imzalayan ilk banka.

  Yetkinliklerinin ve iş hayatının içerdiği zorlukların nasıl aşılacağının bilincinde olan güçlü kadın liderler yetiştirmek amacıyla Garanti, 2016 yılında BM Kadın Programı’yla bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu çerçevede hazırlanan Kadın Liderliği Eğitimleri 2019 yılında 70 kişi tarafından tamamlandı.

  Garanti BBVA, tüm çalışanlar için zorunlu olan Bilinçsiz Önyargı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularını içeren toplam 4 adet eğitim hazırladı. Eğitimler, karar verme süreçlerinde etkili olan farklı önyargıların farkına varılmasına odaklanıyor. 2019 yılında bu eğitimler 8.758 çalışan tarafından tamamlandı.

  Genel Müdür Yardımcısı seviyesinden yönetici seviyesine kadar kadın ve erkek temsilcilerin bulunduğu Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 2015 yılından beri Sürdürülebilirlik Komitesi çatısı altında kadınların finansal sisteme dahil edilmeleri, kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında Banka çalışanlarına veya tüm dış paydaşlara yönelik program, süreç ve girişimlerin koordinasyonunu sağlamak üzere çalışmalar yürütüyor. Komite çalışmalarına toplantı gündemlerine göre farklı seviyelerden ve çalışma lokasyonlarından çalışanlar da katılıyor. Bu Komitenin altında insan kaynakları, toplum ve müşteri projeleriyle ilgilenen, projeleri değerlendirmek ve yeni fikirler üretmek üzere üç ayda bir toplantı yapan alt çalışma grupları faaliyet gösteriyor.

  Kadın liderlerin güçlenmesi ve Banka içi iletişim ağlarında bilinilirliklerinin artması amacıyla Kadın Liderliği Mentorluk Programı hem şube müdürleri, hem de Genel Müdürlük yöneticileri için hayata geçirildi. Genel müdür yardımcılarının 6 ay boyunca mentorluk yaptığı program kapsamında 34 kadın yönetici mentorluk aldı.

  Garanti BBVA, kadınların üst yönetimde daha yüksek oranda yer bulmaları amacıyla Mart 2017’de hayata geçirilen Yüzde Otuz Kulübü Türkiye’de kurucu üye olarak yer alıyor.

  Garanti BBVA, aile içi şiddet gören çalışanlara ihtiyaç duyduklarında destek sağlamak ve aile içi şiddetin iş yerine etkileri bakımından yöneticilere yol göstermek amacıyla 2016 yılında kurduğu Aile İçi Şiddet Platformu kapsamında, 2019 yılında da çalışanları ile birinci derece akrabalarına Aile İçi Şiddet Hattı ile 7/24 hizmet vermeye devam etti.

  Banka 2019 Ocak ayında Ayrımcılık ve Cinsel Tacizi Önleme Politikasını tüm çalışanları ile paylaştı. Şeffaf ve açık bildirim kanalları ve aldığı önlemleri daha erişilebilir hale getirdi.

  Garanti BBVA, cinsiyet eşitliği konusunda insan kaynağı, müşteriler ve toplum nezdinde yaptığı çeşitli uygulama ve çalışmalarla, dünya çapında 36 ülke ve bölgede 10 sektörden 230 şirketin bulunduğu Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne dört senedir dahil olan Türkiye’den tek şirket.

 • İç İletişim ve Kültür

  Banka değerleri, tüm yetenek ve kültür süreçlerine entegre ediliyor ve çalışanların, değerleri günlük çalışma deneyimlerine yansıtmaları için projeler geliştiriliyor.

  BBVA Grubu 2 yıl önce değerlerini yeniden tanımlamak için bir yolculuğa çıktı. Bu kapsamda çalışanlar ile çalıştaylar, kapalı grup görüşmeleri gerçekleştirerek Grubun değerleri tanımlandı: Müşterimiz Önceliğimizdir, Büyük Düşünürüz ve Tek Bir Ekibiz.

  Bu kapsamda, değerlerin bilinirliğini artırmak, içselleştirilmesine katkıda bulunmak ve yaşatmak için tüm ülkelerde ‘’Değerler Günü’’ adıyla aynı anda kutlanacak bir özel gün olarak belirlendi. Değerler Günü, 125.000 çalışana dokunarak gerçekleşti ve hem global hem de ülkelerin yerel uygulamaları ile çeşitlendirdiği bir iç iletişim ve kültür projesine dönüştü.

  İkinci Değerler Günü, 1 Ekim 2019’da kutlandı. Çalışanlar, katıldıkları atölye çalışmalarında Değerler ile ilgili yeni fikirler ürettiler ve birlikte çalışmanın farklı yollarını deneyimlediler. Online ve sınıf içi olarak düzenlenen atölyelere Garanti BBVA’da 1.600’den fazla çalışan katıldı. Değerleri günlük yaşamında örnek olacak nitelikte davranışlarla yaşatan çalışanları tüm ülkeler ortak bir platformda aday gösterdi ve ülke üst düzey yöneticileri ve çalışanlarının oylamalarıyla Grup genelinde 10 çalışan ödüle layık görüldü.

  İşveren marka yönetimi çalışmaları kapsamında Garanti BBVA, çalışan memnuniyetini artırmak ve daha zengin bir çalışma deneyimi sunmak amacıyla İYİ (İş Yaşam İlişkisi) adı altında iş ve özel yaşamı dengeleyici bir program yürütüyor. 2014’te 9 olan ve günümüzde 3 kat artış gösteren çalışan başına ortalama etkinlik ve hizmet sayısı, 2019 yılında Banka’nın çalışan iletişimi stratejisi ve öncelikleri kapsamında 26 seviyesine ulaştı. Çalışanlara daha iyi bir çalışan deneyimi yaşatmak amacıyla ailelerini de kapsayıcı özel etkinlikler (motivasyon etkinlikleri, ikramlar, spor organizasyonları, mini kurslar, hobi kulüpleri vs.) ve hizmetler (Çalışan Destek Hizmeti, indirimler, bina içi kuaför, spor salonu, yemekhane vs.) sunuluyor.

 • Adil ve Şeffaf Ücretlendirme

  Garanti BBVA’nın, bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Banka çalışanlarına yönelik hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir Ücretlendirme Politikası bulunuyor. Politika, göreve göre ücretlendirme temeline dayanıyor ve çalışanlar arasında adil, şeffaf, ölçülebilir ve sürdürülebilir başarıyı özendiriyor ve Banka’nın risk prensipleriyle uyumlu. Sabit gelir ve değişken gelir kalemlerinden oluşan bir ücretlendirme yapısı bulunuyor. Ücretlendirme politikalarının gözden geçirilmesinden ve usulüne uygun yürütülmesinden Ücretlendirme Komitesi ve söz konusu komitenin yetkilendirdiği Yetenek ve Kültür Birimi sorumlu.

  Garanti BBVA, en çok tercih edilen işveren olma hedefine paralel olarak rekabetçi, piyasaya duyarlı ve çalışanın hayat standardını iyileştirmeyi öngören bir ücretlendirme politikası uyguluyor. Garanti BBVA’da ücretlendirme politikası “eşit işe eşit ücret” ve “performansa göre ücretlendirme” ilkelerini temel alıyor. Bireysel performansın yanı sıra Banka, genel makro ekonomik koşulları, Türkiye’deki güncel enflasyon oranını ve sektördeki eğilimleri de yakından izliyor. Banka’da ücret paketi aylık maaş, yıllık ikramiye ve prim, yemek kartı, yabancı dil tazminatı ve kıdeme veya işin kapsamına veya hizmet lokasyonuna göre değişebilen diğer yan ödemeleri kapsayan çeşitli bileşenlerden oluşuyor. Garanti BBVA, ücret sisteminin adil, şeffaf, ölçülebilir, dengeli performans hedeflerine dayanan ve sürdürülebilir başarıyı özendiren bir sistem olması için sürekli takip ediyor.

  Banka’nın ücret sistemi, göreve göre ücretlendirme temeline dayanıyor. Benzer işi yapan kişiler benzer ücret alıyor. Görevler, o görevin gerektirdiği yetkinlikler, taşıdığı risk, yönetilen kişi sayısı gibi objektif kriterlerle değerlendiriliyor. Bu çerçevede belirlenen Banka’nın ücretlendirme politikası, Yönetim Kurulu’nca onaylanmış olup Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulmuştur. Hali hazırda, söz konusu politika, kurumsal yönetim ilkeleri gereği Banka’nın web sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Garanti BBVA’nın performans değerlendirme sisteminde ise hedeflere ve bunların gerçekleştirilmesine bağlı olarak çalışanların performansı ölçülüyor. Sistematik prim ve performans modelleri, değerlendirme esnasında somut, ölçülebilir kriterlerle destekleniyor ve çalışanlar arasında adaleti sağlarken, aynı zamanda gider yönetimi ve verimlilikte de önemli ve etkin yönetim araçları olarak işlev görüyor.

  Bu kapsamda müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve insan kaynağının etkin yönetimi de performansa dayalı ödemeleri etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor. Yılda bir kez yapılan sektörel ücret araştırmalarıyla da, ücret seviyelerinin rekabetçiliği Garanti BBVA tarafından takip ediliyor. Banka’daki tüm pozisyonların görev tanımları, performans kriterleri ve prim sistemi kriterleri şeffaf bir şekilde tüm çalışanlara, intranet ortamında duyuruluyor.

  Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere Banka çalışanlarına 2019 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarda yer alan toplam personel giderleri rakamı içerisindeki %10,88’lik kısım, tüm çalışanların performansına bağlı olarak yapılan prim ve değişken ücret ödemelerinden kaynaklanıyor.

  Kadınların aldığı maaşların erkeklerin aldığı maaşların medyanına oranı 1,16’dır. İlgili fark, geçmiş deneyim, performans değerlendirme sonuçları ve ücret düzeyini etkileyen cinsiyet haricindeki diğer etkenlerle açıklanabilir.

 • Doğum İzni

  Garanti BBVA çalışanları kanunların tanıdığı uygulamaların daha ötesinde haklarla doğum izinlerini kullanabiliyor. Raporlama dönemi boyunca 580 kadın çalışan doğum iznine 463 erkek çalışan babalık iznine ayrıldı. 2018 yılında doğum iznine çıkan kadın çalışanların %86’sı Banka’da çalışmaya devam ediyor.

   

 • Emeklilik

  Emeklilik, çalışanların en önemli haklarından biri. Çalışanlar Banka’da işe başladıkları ilk günden itibaren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın geçici 20. maddesi ile kurulan T. Garanti BBVA Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın otomatik olarak üyesi olurlar. Her çalışan ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları için sağlık karnesi düzenlenir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarına 2013 yılında İnsan Kaynakları altında özel bir ekip kurarak bu alandaki çalışmalarına ivme kazandıran Garanti BBVA, 2015 yılında İSG Yöneticiliği olarak konumlandırılan bu organizasyon ile tüm lokasyonların sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin koordinasyonunu gerçekleştiriyor. Ulusal mevzuat kapsamında ülke çapında görev alan, 41 kişilik İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi kadrosuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

  Türkiye’de benzer büyüklükteki finansal hizmet kurumları arasında bir ilki gerçekleştiren Garanti BBVA, tüm lokasyonlarında yine 2013 yılından bu yana İSG yazılımını kullanıyor. Garanti BBVA, risk değerlendirmesi, iş sağlığı uygulamaları, eğitim programları, İSG Kurulları, ramak kala olaylar, iş kazaları, düzeltici faaliyetler, acil durum planları ve tatbikatlar gibi tüm süreçlerinde bu yazılım üzerinden gerekli koordinasyon ve takibi sağlıyor.

  Garanti BBVA, İSG’ye ilişkin tespit ve önerileri ilgili iş kolları ile koordineli şekilde takip ederek ve tüm lokasyonlarında bulunan İSG Çalışan Temsilcileri ve diğer paydaşların görüşlerini alarak, İSG iletişiminin ve sürekli gelişmenin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor. Bu kapsamdaki 2019 yılında gerçekleştirilen 100 adet kurul toplantısında 922 adet düzeltici faaliyet görüşülerek hayata geçirildi.

  Garanti BBVA İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin tanımlandığı online kitapçık ise Alt İşveren Yönetimi ve İş İzni prosedürlerinin de dahil edilmesi sonrası güncellendi ve detaylandırıldı.

  İSG eğitimlerinde ise dijitalleşmeye ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda özellikle Acil Durum Yönetimi’ne ilişkin birçok online eğitim hayata geçirildi. Tahliye eğitimleri, depreme dair farkındalık eğitimleri ve tahliye sorumluları ekip eğitimleri bunların arasında sayılabilir. Ayrıca mevzuat gereği yüz yüze verilmesi gereken İSG Eğitimi de “tasarım odaklı düşünce” prensipleri dikkate alınarak, çalışanların ve ilgili iş kollarının görüşleri ile daha interaktif bir kurguya ulaştırıldı. Bu ve benzeri eğitimler ile toplamda 56.705 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi çalışanlara verildi.

  Pendik Kampüs gibi bankanın en büyük lokasyonunun sağlık ve güvenlik koşullarının geliştirilmesi kapsamında ise teknik ekiplerle periyodik değerlendirmeler yapılarak sağlık ve güvenlik koşullarını geliştirici uygulamaların gerçekleştirilmesine devam edildi.

  Ayrıca Acil Durum ve Tatbikat süreçlerinin dijitalleşmesine ilişkin de önemli adımlar atıldı. Acil Durum Planı güncellemeleri, ekip görevlendirmeleri, tatbikat uygulamaları ve tatbikat geri bildirimleri gibi tüm Acil Durum Yönetimi operasyonları, İş Sağlığı ve Güvenliği yazılımı üzerinden yapılmaya başladı.

  İş sağlığının geliştirilmesi kapsamında ise risk gruplarına yönelik tetkik ve analizlere (psikososyal risklerin incelenmesi ve odyo testleri vb.) devam edildi. Önleyici sağlık hizmetleri kapsamında çalışan sağlığı ve refahını hedefleyen Kaliteli Nefes Projesi gibi özel uygulamalar gerçekleştirildi. Bu uygulamada çalışanların sigaranın olumsuz etkilerinden korunmalarına yönelik farkındalıklarını artırmaları sağlandı.

  İş Kazaları

  2019 yılında alt işverenler dahil lokasyonda yaşanan tüm vakaların sayısı 418’dir. Bu kazaların tamamına ilişkin incelemeler yapılarak gerekli düzeltici faaliyetlerin alınması sağlandı. Hiçbir iş kazası ölümle sonuçlanmadı.

  İş Günü Kayıpları

  2019 yılındaki iş günü kayıpları kadın çalışanlar için 43.321 gün ve erkek çalışanlar için 18.146 gün oldu. Toplam kayıp günlere ait veriler, tüm hastalık izni ve yaralanmalara ait tıbbi raporlara dayanarak toplandı. Banka’nın 2019 yılında, kayıp iş günü oranı 0,01 oldu.

 • Öngörüler

  Çalışan merkezli yaklaşımıyla Garanti BBVA, çalışanın hizmet aldığı tüm noktaları bünyesinde barındıracak ortak bir portal yaratmak üzerine çalışıyor.

  2019 yılında hayata geçirdiği Gelişim Modeli kapsamında, çalışanlarının katkılarıyla gelişecek bir ekosistem ve sanal puan uygulamasıyla, çalışanların uzman olduğu alanlarda diğer çalışma arkadaşlarına da bilgi ve deneyim aktarımı yapabileceği yeni bir program geliştiriyor. Koçluk ve mentorluk uygulamalarının da yenileneceği 2020 yılında, dijitalleşmenin öne çıkacağı, yeni yetkinlikler kazandırmaya odaklı uzun soluklu akademik içeriklerle de desteklenen global programlar çalışanların kullanımına açılacak.

  Kurum değerlerinin her fırsatta yaşatılması ve eşitlikçi, önyargılardan uzak bir çalışma kültürü yaratmak için de yeni adımlar atılacak. İş yaşam dengesini destekleyen uygulamalar da 2020’de öne çıkan projeler olacak.

  Çalışanlara yetkinlik, bilgi, beceri ve gereksinimleri doğrultusunda sunduğu “kariyer danışmanlığı”nı 2020’de çok daha stratejik ve bütünsel bir bakış açısıyla yeniden yapılandıracak olan Garanti BBVA, insan kaynağına yatırım yapmayı ve “insan merkezli” yönetim anlayışına dayanan uygulamalarını sürdürecek.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as