Adil ve Şeffaf Bir Çalışma Ortamı Sunmak

Garanti BBVA’nın amacı, fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hakim olduğu, adil ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratmak.

Garanti BBVA’nın çalışanlarına yaklaşımı, etik değerleri ve “eşitlik ilkesi” ile paralel. Banka ve çalışanlar, iş ilişkilerinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi ideoloji, felsefi inanış, din, mezhep ve benzeri, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, engellilik, yaş, sağlık durumu, sendika üyeliği ve benzeri ayrımlar yapmaksızın adil davranış gözetirler. Banka ve çalışanlar insan haklarına saygılıdır.

 

 

 • Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik

  Türkiye’de %33 olan kadınların iş gücüne katılım oranının OECD ortalaması olan %63’e çıkması durumunda 2025 yılında GSYİH’si yaklaşık 250 milyar ABD doları artırması öngörülüyor. Fırsat eşitliğini ve çeşitliliği ekonomik büyümeye katkı sağlamanın yanında kurumsal kültürün temel bir değeri ve itici gücü olarak gören Garanti BBVA, çalışanlarını farklı düşüncelere ve birbirlerinin farklılıklarına saygı duymaya teşvik ediyor.

  Garanti BBVA ’da tüm çalışanların %58’ini, orta/üst düzey yönetimin %40’ını kadın çalışanlar oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlenmesine verdiği önemin bir sonucu olarak Garanti BBVA, Fırsat Eşitliği Model’ini (FEM) ilk uygulayan şirketlerden biri oldu. Ayrıca Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nin (WEPs) ilk imzacılarından biri olan Garanti BBVA, bu ilkeleri Türkiye’den imzalayan ilk banka.

  Garanti BBVA, tüm çalışanlar için zorunlu olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı’nı hazırladı. Eğitim, toplum tarafından empoze edilen toplumsal cinsiyet rollerine ve bunların iş ortamını nasıl etkilediğine odaklanıyor. Garanti BBVA ayrıca Genel Müdür Yardımcıları Ebru Dildar Edin ile Cemal Onaran’ın, Garanti BBVA çalışanlarına Banka’nın konuyla ilgili projeleri hakkında bilgi verdikleri bir toplumsal cinsiyet eşitliği videosu yayınladı. Bunlara ek olarak Garanti BBVA’li kadınlara ilham vermek amacıyla “Kendine İnan” adlı bir video serisi hazırlandı. 2018 Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında hazırlanan “Cinsiyet Eşitliği Rehberi” tüm çalışanlar ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları desteğiyle paylaşıldı.

  Yetkinliklerinin ve iş hayatının içerdiği zorlukların nasıl aşılacağının bilincinde olan güçlü kadın liderler yetiştirmek amacıyla Garanti BBVA, 2016 yılında BM Kadın Programı’yla bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu çerçevede hazırlanan Kadın Liderliği Eğitimleri 2018 yılında 101 yönetici ve şube müdürüne daha verilerek tamamlandı.

   

  2016 yılında, orta ve üst düzey pozisyonlardaki kadınların gelişimi ve iş birliğine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Kadın Yöneticiler İnisiyatifi, 2018 yılında da network buluşması ve proje grupları ile çalışmalarına devam etti.

  Genel Müdür Yardımcısı seviyesinden yönetici seviyesine kadar kadın ve erkek temsilcilerin bulunduğu Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 2015 yılından beri Sürdürülebilirlik Komitesi çatısı altında kadınların finansal sisteme dahil edilmeleri, kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında Banka çalışanlarına veya tüm dış paydaşlara yönelik program, süreç ve girişimlerin koordinasyonunu sağlamak üzere çalışmalar yürütüyor.

  Bu Komitenin altında İK, toplum ve müşteri projeleriyle ilgilenen, projeleri değerlendirmek ve yeni fikirler üretmek üzere üç ayda bir toplantı yapan alt çalışma grupları faaliyet gösteriyor. Garanti BBVA Eğitim Merkezi 2017 yılında tüm çalışanlar için iş yerinde ve toplum içinde cinsiyet eşitliği üzerine 3 videodan oluşan GETKurs’u hazırladı. 2018 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimine 3.442 çalışan dijital olarak giriş yaptı.

  Kadın Liderlerin güçlenmesi ve Banka içi networklerde bilinilirliklerinin artması amacıyla Kadın Liderliği mentorluk Programı hem şube müdürleri, hem de Genel Müdürlük Yöneticileri için hayata geçirildi. Genel Müdür Yardımcılarının 6   ay boyunca mentorluk yaptığı program kapsamında 30 kadın yönetici mentorluk aldı.

  Garanti BBVA Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, kadınların üst yönetimde daha yüksek oranda yer bulmaları amacıyla Mart 2017’de hayata geçirilen Yüzde Otuz Kulübü Türkiye’de kurucu üye olarak yer alıyor.

  Garanti BBVA, cinsiyet eşitliği konusunda insan kaynakları, müşteriler ve toplum nezdinde yaptığı çeşitli uygulama ve çalışmalarla, dünya çapında 36 ülke ve bölgede 10 sektörden 230 şirketin bulunduğu Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den yer alan tek şirket.

 • Adil ve Şeffaf Ücretlendirme

  Garanti BBVA’nın, bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Banka çalışanlarına yönelik hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir Ücretlendirme Politikası bulunuyor. Politika, göreve göre ücretlendirme temeline dayanıyor ve çalışanlar arasında adil, şeffaf, ölçülebilir ve sürdürülebilir başarıyı özendiriyor ve Banka’nın risk prensipleriyle uyumlu. Sabit gelir ve değişken gelir kalemlerinden oluşan bir ücretlendirme yapısı bulunuyor. Ücretlendirme politikalarının gözden geçirilmesinden ve usulüne uygun yürütülmesinden Ücretlendirme Komitesi ve söz konusu komitenin yetkilendirdiği İnsan Kaynakları Birimi sorumlu.

  Garanti BBVA, en çok tercih edilen işveren olma hedefine paralel olarak rekabetçi, piyasaya duyarlı ve çalışanın hayat standardını iyileştirmeyi öngören bir ücretlendirme politikası uyguluyor. Garanti BBVA ’da ücretlendirme politikası “eşit işe eşit ücret” ve “performansa göre ücretlendirme” ilkelerini temel alıyor. Bireysel performansın yanı sıra Banka, genel makro ekonomik koşulları, Türkiye’deki güncel enflasyon oranını ve sektördeki eğilimleri de yakından izliyor. Banka’da ücret paketi aylık maaş, yıllık ikramiye ve prim, yemek kartı, yabancı dil tazminatı ve kıdeme veya işin kapsamına veya hizmet lokasyonuna göre değişebilen diğer yan ödemeleri kapsayan çeşitli bileşenlerden oluşuyor. Garanti BBVA, ücret sisteminin adil, şeffaf, ölçülebilir, dengeli performans hedeflerine dayanan ve sürdürülebilir başarıyı özendiren bir sistem olması için sürekli takip ediyor.

  Banka’nın ücret sistemi, göreve göre ücretlendirme temeline dayanıyor. Benzer işi yapan kişiler benzer ücret alıyor. Görevler, o görevin gerektirdiği yetkinlikler, taşıdığı risk, yönetilen kişi sayısı gibi objektif kriterlerle değerlendiriliyor. Bu çerçevede belirlenen Banka’nın ücretlendirme politikası, Yönetim Kurulu’nca onaylanmış olup Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulmuştur. Hali hazırda, söz konusu politika, kurumsal yönetim ilkeleri gereği Banka’nın web sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Garanti BBVA’nın performans değerlendirme sisteminde ise hedeflere ve bunların gerçekleştirilmesine bağlı olarak çalışanların performansı ölçülüyor. Sistematik prim ve performans modelleri, değerlendirme esnasında somut, ölçülebilir kriterlerle destekleniyor ve çalışanlar arasında adaleti sağlarken, aynı zamanda gider yönetimi ve verimlilikte de önemli ve etkin yönetim araçları olarak işlev görüyor.

  Bu kapsamda müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve insan kaynağının etkin yönetimi de performansa dayalı ödemeleri etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor. Yılda bir kez yapılan sektörel ücret araştırmalarıyla da, ücret seviyelerinin rekabetçiliği Garanti BBVA tarafından takip ediliyor. Banka’daki tüm pozisyonların görev tanımları, performans kriterleri ve prim sistemi kriterleri şeffaf bir şekilde tüm çalışanlara, intranet ortamında duyuruluyor.

  Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere Banka çalışanlarına 2018 yılında sağlanan menfaatlere ilişkin olarak mali tablolarda yer alan toplam personel giderleri rakamı içerisindeki %10,61’lik kısım, tüm çalışanların performansına bağlı olarak yapılan prim ve değişken ücret ödemelerinden kaynaklanıyor.

  Kadın çalışanların ortalama ücretinin erkek çalışanlarınkine oranı 0,97. Aradaki önemsiz farklar, geçmiş deneyim, performans değerlendirme sonuçları ve ücret düzeyini etkileyen cinsiyet haricindeki diğer etkenlerle açıklanabilir.

 • Doğum İzni

  Garanti BBVA çalışanları kanunların tanıdığı uygulamaların daha ötesinde haklarla doğum izinlerini kullanabiliyor. Raporlama dönemi boyunca 743 kadın çalışan doğum iznine 506 erkek çalışan babalık iznine ayrıldı. 2017 yılında doğum iznine çıkan kadın çalışanların %86’sı Banka’da çalışmaya devam ediyor1. 2018 yılı Ocak ayında hayata geçirilen Annelik Deneyimi Projesi ile hamilelik ve sonrası dönemin desteklenmesi amacıyla İK süreçleri yenilendi.

  1 Doğum izninden dönen kadın çalışan oranı, raporlama döneminden bir yıl öncesi üzerinden takip edilmektedir. Detaylar için Ekler bölümündeki Finansal Olmayan Veriler İçin Raporlama Kılavuzu bölümüne bakabilirsiniz.

 • Emeklilik

  Emeklilik, çalışanların en önemli haklarından biri. Çalışanlar Banka’da işe başladıkları ilk günden itibaren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın geçici 20. maddesi ile kurulan T. Garanti BBVA A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın otomatik olarak üyesi olurlar. Her çalışan ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları için sağlık karnesi düzenlenir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

  Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetmeliklerine uygun olarak Garanti BBVA, 2013 yılında İnsan Kaynakları altında özel bir İSG Ekibi kurarak bu alandaki çalışmalarına hız verdi. 2015 yılında İSG Yöneticiliği olarak konumlandırılan bu servis, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Hemşirelerinden oluşan 41 kişilik kadrosuyla faaliyetlerini ülke çapında sürdürüyor. Tüm lokasyonların İSG gereklilikleri Genel Müdürlük İSG Servisi koordinasyonu ile gerçekleştiriliyor.

  Türkiye’de benzer büyüklükteki finansal hizmet kurumları arasında bir ilki gerçekleştiren Garanti BBVA, tüm lokasyonlarında İSG yazılımını hayata geçirdi. Garanti BBVA , risk değerlendirmesi, iş sağlığı uygulamaları, eğitim programları, İSG Kurulları, ramak kala olaylar, iş kazaları ve düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi tüm süreçlerinde bu yazılım üzerinden gerekli koordinasyon ve takibi sağlıyor.

  Garanti BBVA, İSG’ye ilişkin tespit ve önerilerin ilgili iş kolları ile koordineli bir şekilde takip ederek ve tüm lokasyonlarında bulunan İSG Çalışan Temsilcileri ile çalışan görüşlerini alarak

  Garanti BBVA, İSG iletişiminin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlıyor. Bu kapsamda 2018 yılında gerçekleştirilen 86 adet kurul toplantısında 816 adet düzeltici veya önleyici faaliyet görüşülerek hayata geçirildi.

  Banka’nın İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin tanımlandığı tüm dokümantasyonlar bir online kitapçıkta bir araya getirildi. Bu kitapçığın da yer aldığı İSG intranet alanı daha kullanıcı dostu olacak şekilde güncellendi.

  Risk Değerlendirmesi sürecinin geliştirilmesi kapsamında banka lokasyonlarının tümündeki riskleri içerir bir veritabanı oluşturuldu ve tanımlanan risklerin standardizasyonu ve takibinde gelişim sağlandı.

  Risk değerlendirmesi sürecinin çıktılarına istinaden ilgili gruplara özel teknik eğitimler (Vaka Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi, Defansif Sürüş Eğitimi gibi) organize edildi. İSG Eğitimlerinde dijitalleşmeye ilişkin çalışmalar başlatıldı. Online İSG eğitimi çok daha interaktif ve etkili bir içerik oluşturularak revize edildi ve tüm çalışanlar ile paylaşıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında tüm çalışanlara 124.332 saat eğitim verildi.

  G+ Projesi, Pendik Kampüs lokasyonu gibi büyük projelerin sağlık ve güvenlik koşullarının geliştirilmesi kapsamında teknik ekiplerle periyodik değerlendirmeler yapıldı ve birçok sağlık ve güvenlik koşullarını geliştirici uygulama gerçekleştirildi. İSG yazılımındaki Düzeltici ve Önleyici Faaliyet ekranları geliştirildi ve teknik iş kolları ile periyodik raporlamalar yapılarak aksiyonların daha etkin takibi sağlandı.

  Olağanüstü Durum ve İş Sürekliliği Servisi’nden devralınan Acil Durum Yönetimi süreci ekip görevlendirmelerinde iyileştirmeler yapıldı. Ekip eğitimlerinin online eğitim tasarımlarına başlandı.

  İş sağlığının geliştirilmesi kapsamında risk gruplarına yönelik tetkik ve analizlere (psiko-sosyal risklerin incelenmesi ve odyo testleri vb.) devam edildi. Lokasyonlarda sağlık ekipleri tarafından (işyeri hekimi, işyeri hemşiresi vb.) acil müdahaleye ihtiyaç duyulduğu hallerde çalışanların erişimini kolaylaştırmak ve ekiplerin ulaşım süresini azaltmak için 5555 numaralı hat banka çapında Acil Sağlık Müdahale hattı olarak belirlendi ve Genel Müdürlük Binalarında hizmete alındı.

  İş Kazaları

  2018 yılında 367 adet iş kazası meydana geldi. Hiçbir iş kazası ölümle sonuçlanmadı.

  İş Günü Kayıpları

  2018 yılındaki iş günü kayıpları kadın çalışanlar için 43.728 gün ve erkek çalışanlar için 20.895 gün oldu. Toplam kayıp günlere ait veriler, tüm hastalık izni ve yaralanmalara ait tıbbi raporlara dayanarak toplandı. Banka’nın 2018 yılında, kayıp iş günü oranı 0,01 oldu.

 • Öngörüler

  Çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenen süreçlerde, daha aktif rol almalarını destekleyecek çalışmalarla, kendilerinin kontrol edebildiği modeller üzerine odaklanılacak. Amaç, kariyer yönetiminden, performans değerlendirmesine ve eğitim planlamalarına kadar her noktada kontrol ve takibi çalışanlara verebilmek olacak. Tüm bu yenilikçi çalışmalar beraberinde daha fazla proje odaklı çalışma metodolojisini de getirecek. Bu noktada, proje takımları, çevik metodolojiler ve daha otonom ekipler yaratılacak. Yeni dünyada ortaya çıkan iş alanları ve uzmanlıkları da geliştirmek üzere tüm çalışan yolculukları yeniden gözden geçirilecek. Çeşitlilik çalışmalarında yine eşitlik odağında ilerleyecek projeler, bilinçsiz önyargıyı azaltmak ve farkındalığı artırmak üzerine odaklanacak

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as