Genel Yaklaşımımız

Çalışan merkezlilik Garanti BBVA İnsan Kaynakları stratejisinin temelini oluşturuyor. Garanti BBVA, çalışanlarına pek çok alanda gelişim fırsatları sunan, çalışanlarının kendilerini en iyi şekilde tanımalarını sağlayacak araçları öne çıkaran ve attığı her adımda insanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğini yaşatacak uygulamaların, geleceğin kurumları olmada önemli bir adım olduğuna inanıyor.

Bu doğrultuda; çalışan merkezli tüm faaliyetlerini “Yetenek ve Kültür” başlığı altında gerçekleştiren Garanti BBVA, çalışanların eşit, adil, kararlara dahil olabildiği, yaşayan ve sürdürülebilir iş süreçlerine ve projelere odaklanıyor. Aynı zamanda çalışanlarına, gelişim ve kariyer fırsatları sunan, onların başarılarının fark edilmesini ve ödüllendirilmesini sağlayan bir çalışma ortamı yaratmak için yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

Yetenek ve Kültür çatısı altında, tüm çalışanlarını var oldukları görevlerde bir yetenek olarak görüyor, ana odağını yeteneğin ihtiyaç duyduğu gelişimi sağlayacak araçları üretmek ve geliştirmek üzerine kuruyor. Bu kapsamda, Garanti BBVA tarafından tasarlanan “Yetenek Çözümleri” uygulamalarının, yine çalışan ihtiyaçlarına göre şekillenen ve kurum değerlerinden beslenen adil ve mutluluk odaklı kültürüne uyum sağlamasını gözetiyor.

Çalışan beklentilerini eşitlikçi ortamlarda toplayıp analiz ederek, teknolojik gelişmeler paralelinde sürekli güncelliyor. Her alanda katılımcılığı en üst seviyeye çıkararak uluslararası standartlarda bir ortam yarattığına inanıyor. Çalışanların karar mekanizmalarında aktif olmalarını sağlamak ve yenilikçi fikirlerden beslenmek üzere çift yönlü diyalog kanallarına büyük önem veriyor. Çalışan görüşlerini, intranet, çeşitli anketler ve platformlardan sistematik olarak alarak çalışan memnuniyetini ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Garanti BBVA, çalışanlarının ihtiyaç ve beklentileriyle şekillendirebildiği kariyer ve eğitim&gelişim modellerini çalışan yolculuklarının merkezine koyuyor.

Genel Müdür’ün başkan, Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim mensuplarının da üye olarak yer aldığı Çalışan Komitesi, Garanti BBVA’nın İnsan Kaynakları politikalarının geliştirilmesinden, çalışan bağlılığını ve memnuniyetini daha üst düzeye taşıyacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan, sonuçların izlenmesinden ve gerektiğinde eylem planlarının hazırlanmasından sorumlu. Komite ayrıca yönetimin desteğiyle Banka’nın gelişimini pekiştirmek üzere öğrenmenin özendirilmesini amaçlıyor ve eğitimlerin işe yansımalarını takip ediyor.

“Yetenek Çözümleri” başlığı altında, Garanti BBVA’nın, bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Banka çalışanlarına yönelik hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir Ücretlendirme Politikası bulunuyor. Politika, göreve göre ücretlendirme temeline dayanıyor ve çalışanlar arasında adil, şeffaf, ölçülebilir ve sürdürülebilir başarıyı özendiriyor ve Banka’nın risk prensipleriyle uyumlu.

Garanti BBVA’nın performans değerlendirme sisteminde ise çalışanların performansı hedeflere ve bunların gerçekleştirilmesine bağlı olarak ölçülüyor. Sistematik prim ve performans modelleri, değerlendirme esnasında somut, ölçülebilir kriterlerle destekleniyor ve çalışanlar arasında adaleti sağlarken, aynı zamanda gider yönetimi ve verimlilikte de önemli ve etkin yönetim araçları olarak işlev görüyor.

Odağına gelişimi alan tüm yetenek çözümleri çalışmaları kapsamında gelişim en önemli değer yaratma aracı olarak konumlanıyor. Türkiye genelinde 81 ile yaygın Garanti BBVA çalışanlarının eşit şartlarda gelişim imkanlarından yararlanabilmesi için dijital eğitimlerin mevcut eğitim içindeki payını artıran uygulamalar geliştiriyor, kişi başına düşen eğitim sayısını her yıl daha da artırmayı amaçlıyor.

Kültür uygulamalarının temelini kurumun değerleri oluşturuyor. Çalışan memnuniyetini artırmak ve daha zengin bir çalışma deneyimi sunmak amacıyla kurulan İYİ (İş Yaşam İlişkisi) platformu ile, iş ve özel yaşamı dengeleyen ve çalışan motivasyonunu geliştiren program sayısını artırmayı ve Türkiye geneline yaymayı destekliyor.

2017 yılında çalışanların görüşleriyle belirlenen Garanti BBVA değerlerinden biri olan “tek bir ekip olmanın”, çalışan memnuniyetine önemli etkileri olduğunu düşünüyor. Takım ruhunu artıracak ortak akıl uygulamalarının hem ortak çalışmaya ve gelişime hem de eşitlik ilkesine bire bir katkısı olduğu görüşünü savunuyor. Bu kapsamda, çalışanların farklılıklara saygı duymasını teşvik eden projeler geliştiriyor.

Garanti BBVA’nın en önemli amaçlarından biri de fırsat eşitliği ve çeşitliliğin hakim olduğu, adil ve şeffaf bir çalışma ortamı yaratmak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlenmesini, yaşayan uygulamalarla desteklemek adına çalışanların kadın-erkek eşitliği hakkında önyargılarını ölçümleyen çalışmalarıyla katkı sağlıyor. Garanti BBVA, çalışanların farklı kademelerdeki oranlarında, kadın-erkek çalışan oranında, İnsan Kaynakları tarafından sunulan tüm yan haklarda ve uygulamalarda eşitlik ilkesini yaşatan çalışmaların öncüsü olmaya ve daha da yaygınlaştırmaya devam edecek. Çeşitlilik çalışmalarında yine eşitlik odağında ilerleyecek projeler, bilinçsiz önyargıyı azaltmak ve farkındalığı artırmak üzerine odaklanacak.

Garanti BBVA, Türkiye’de yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetmeliklerine uygun olarak, Yetenek ve Kültür bünyesindeki İSG ekibi ile tüm lokasyonlarında risk değerlendirmesi, iş sağlığı uygulamaları, eğitim programları, İSG Kurulları, ramak kala olaylar, iş kazaları ve düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi tüm süreçlerinde gerekli koordinasyon ve takibi sağlıyor.

Garanti BBVA, Türkiye’de yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetmeliklerine uygun olarak, Yetenek ve Kültür bünyesindeki İSG ekibi ile tüm lokasyonlarında risk değerlendirmesi, iş sağlığı uygulamaları, eğitim programları, İSG Kurulları, ramak kala olaylar, iş kazaları ve düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi tüm süreçlerinde gerekli koordinasyon ve takibi sağlıyor.

Çalışanlarının ortak değer yaratmasını son derece önemseyen Garanti BBVA’nın çalışan merkezli yaklaşımı, beraberinde takım başarısının da önemsendiği eşitlikçi ve çevik çalışma kültürlerini de getiriyor. Çevik çalışma metodolojisi kapsamında Yetenek ve Kültür çatısı altında çalışan merkezli uygulamaların gelişiminden sorumlu olacak şekilde yapılanan proje takımları, yetenek çözümleri ve kültür uygulamalarının gelişimine katkı sağlayacak projelerin yönetiminin yanı sıra mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesi, gelişimi ve yalınlaşması için de çalışmaları yönetiyor.

Açık iletişim ortamının öncülüğünü yaparak, adil ve objektif tutum sergileyerek çalışanın daha iyi bir çalışma ortamı yaratmada tüm süreçlere katılımcılığı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Bu şekilde uluslararası standartlarda bir ortam yarattığına inanıyor. Çalışanlara yetkinlik, bilgi, beceri ve gereksinimleri doğrultusunda sunduğu “kariyer danışmanlığı”nı önümüzdeki yıl çok daha stratejik ve bütünsel bir bakış açısıyla yeniden yapılandıracak olan Garanti BBVA, insan kaynağına yatırım yapmayı ve “insan merkezli” yönetim anlayışına dayanan uygulamalarını sürdürecek.

Çalışanların mesleki gelişimlerine odaklanarak ve tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sunarak aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne aktif katkıda bulunuyor: 4: Nitelikli Eğitim, 5: Cinsiyet Eşitliği, 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 16: Barış ve Adalet

   

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as