Etki Odaklı Yatırım Anlayışıyla Herkes İçin Ortak Değer Yaratılması

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunduğu finansal araçları çeşitlendiriyor ve uluslararası finans kuruluşlarıyla sürdürülebilir kalkınma odaklı iş birlikleri gerçekleştiriyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek, sürdürülebilir ekonomiye geçişi kolaylaştıran araçlar sunmaya özen gösteriyor. 2019 yılında, etki odaklı yatırım anlayışıyla yapılan toplam yatırım bedeli 38,4 milyar TL'ye ulaştı.

 • Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçişin Finansmanı

  Dünyadaki teknolojik gelişmeler ekseninde yükselen yenilenebilir enerji endüstrisinin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak ve ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanılmasına katkıda bulunmak Garanti BBVA’nın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

  Garanti BBVA, 2015 yılının Ekim ayında karbon fiyatlaması, ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su risklerinin yönetilmesi ve yeşil ofis standartlarının oluşturulması konularına odaklanan İklim Değişikliği Eylem Planı’nı yayımladı. Türkiye’de, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Karbon Fiyatlandırması İş Liderliği Kriteri girişimine taahhütte bulunan ilk banka oldu. Halen Emisyon Ticaret Sistemi, ülkemizde aktif olarak kullanılmamaktadır. Garanti BBVA, bu konudaki küresel gelişmeleri iş modeline yansıtmak amacıyla proje finansmanı işlemlerinde, yeni elektrik üretimi projelerinin %100’üne gölge karbon fiyatı uygulamaya devam ediyor.

  Bu Eylem Planıyla, yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan toplam kaynağın en az %60’ının yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmesini de taahhüt etmiş oldu. 2016 yılında Garanti BBVA taahhüdünü bir adım ileriye taşıyarak yeni proje finansmanı işlemlerinde 2020 yılına dek sağlanacak yeni enerji yatırımı finansmanı içinde yenilenebilir enerji projelerinin payının en az %70 olacağını vaat etti. Bu oran 2019 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi taahhüdümüzün çok daha üzerinde %100 olarak gerçekleşti.

  Garanti BBVA bugüne kadar Türkiye’nin faaliyetteki kurulu rüzgar gücündeki payını %27,5 seviyesinde korudu. Yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı kümülatif finansman tutarı 5,2 milyar ABD dolarının üzerine çıktı.

  Yine 2019 yılında Garanti BBVA’nın finansmanında yer aldığı faaliyetteki güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrali projelerinin toplam engellenen emisyonu, Türkiye için güncel ortalama şebeke emisyon faktörüne göre 5,9 milyon tCO2e oldu.

  Garanti BBVA’nın 31 Aralık 2019 itibarıyla kullandırdığı finansman dağılımı şöyle:

  Garanti BBVA, 2019 yılında yeni enerji üretimi yatırımları özelindeki proje finansmanı kredilerinin tamamını, yenilenebilir enerji projelerine sağladı. Yenilenebilir enerjiye desteğini 3 ayrı hizmet noktasında kendi elektrik ihtiyacını karşılamak için devreye aldığı güneş enerjisi yatırımlarıyla perçinledi.

  Garanti BBVA ayrıca, Mayıs 2017 tarihinde yakıt verimliliği sağlayan ve çevresel özellikleriyle öne çıkan hibrit ve elektrikli otomobillerin finansmanına yönelik olarak Çevreci Taşıt Kredisini tüketicilere sundu. 2019 yıl sonu itibarıyla toplam kullandırım 8,9 milyon TL’ye ulaştı. Bu alandaki uluslararası taahhütlere ve gelişmelere bakıldığında ileride daha da yüksek bir potansiyele sahip olacağını düşünülüyor. Çevreci Taşıt Kredisi 2020 itibarıyla daha cazip faiz oranlarıyla tüketicilere avantaj sağlayacak.

  Garanti BBVA, geçtiğimiz yıl sunmaya başladığı yeşil proje finansmanı kredisi ve yeşil kurumsal kredi ile, kredi alan şirketlerin vade boyunca sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesini teşvik ediyor. 2018’de Zorlu Enerji ile 10 milyon ABD doları tutarındaki kredinin ardından, dört yerli ve iki yabancı banka ile Akfen Yenilenebilir Enerji arasında imzalanan ve Garanti BBVA yeşil kredi ajanı olarak yer aldığı 260 milyon ABD doları tutarındaki proje finansmanı işlemi yeşil kredi yapısına dönüştürüldü. İkisi de kendi alanında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yeşil kredi anlaşmalarında kredi alan şirketler, vade süresi boyunca çevresel, sosyal, kurumsal yönetim alanlarında belirlenen kriterler doğrultusunda performansını artırdığında, kredi faizi veya komisyon oranlarında avantaj elde edebiliyor.

 • Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi

  Garanti BBVA, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı, kapsayıcı bir ekonominin daha verimli olacağı ve daha hızlı büyüyeceği anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik yaşama aktif katılımını destekliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama taahhüdü ülkemizin, Banka dışında da herkes için yararlı olacak bir şekilde kalkınması anlamına geliyor.

  KOBİ Bankacılığı kapsamında özel müşteri grubu olarak sınıflandırılan kadın müşterilere sağlanan kredi tutarı 2019 yıl sonu itibarıyla 7 milyar TL’ye ulaştı.

  Finansman desteğinin yanı sıra Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesiyle kadınlara girişimcilik eğitimleri sunuyor ve bilgi ve deneyim paylaşımına uygun ortamlar yaratarak işlerini geliştirmelerinde destek sağlıyor.

 • KOBİ’leri ve Girişimciliği Destekleyerek İstihdamın Artırılması

  Türkiye’deki toplam istihdamın %74’ünü oluşturan KOBİ’ler ekonomiye, yerel kalkınmaya ve kapsayıcı ve katma değerli büyümeye önemli katkılarda bulunuyor. Garanti BBVA, KOBİ’lerin finansal esnekliklerini artırmalarında ve ekonomiye yarar sağlayacak katma değerli üretim yapmalarında destek oluyor.

  Garanti BBVA KOBİ Bankacılığıolarak küçük ve orta boy işletmelere sağlanan taksitli ticari kredi hacmi 2019 yılında 64,2 milyar TL oldu.

  2 Resmi Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) tanımına göre hesaplanmıştır. (İstihdam edilen yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.) Aksi belirtilmediyse Garanti BBVA’nın KOBİ tanımına göre verilmiştir.

 • Finansal Kurumlarla Ortaklık Yapılması

  Reel sektörün iş yapış stratejisini dönüştürmek üzere sektöre öncülük eden Garanti BBVA, 2017 yılında Dünya Bankası grubu üyesi IFC (International Finance Corporation) ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı (İTMK) programı kapsamında, 5 yıl vadeli 150 milyon ABD doları karşılığında yaklaşık 540 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Garanti BBVA’nın ilk yeşil bonosu olma özelliği taşıyan bu program özelinde ilk kez gerçekleştirdiği ihraç olmasının yanında IFC’nin de Türkiye’de yatırım yaptığı ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı oldu.

  Garanti BBVA, IFC ile TL cinsinden gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini de taşıyan fonu, ağırlıklı olarak “Yeşil Mortgage” olarak nitelenen, enerji verimliliği yüksek binaları kapsayan çevre dostu projelerin finansmanında kullandırıyor.

  Ek olarak, EBRD ile Temmuz 2017’de 75 milyon Euro karşılığı, 313 milyon TL tutarında Yeşil Mortgage anlaşması gerçekleştirildi ve bugüne kadar bu alanda toplam 100 milyon TL kullandırım yapıldı. Yeşil Mortgage alanındaki bu fonlar, Garanti BBVA’nın İTMK piyasasından sağladığı fonlamanın %46’sını oluşturuyor.

  Garanti BBVA, iş yaşamında fırsat eşitliği yaratmak amacıyla 2006 yılından beri kadın girişimcilere destek veriyor. Bu destek kapsamında, IFC ile kadın girişimcilere özel Türkiye’nin ilk sosyal bono (Gender Bond) ihracını 6 yıl vadeli 75 milyon ABD doları değerinde gerçekleştiren Garanti BBVA, kadın girişimcilere 36 aya varan vadelerle 400.000 TL’ye kadar işletme sermayesi sağlıyor. Bunun yanında, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla, Türk Eximbank ile 2019 yılında Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi protokolü imzalandı.

  Garanti BBVA 2019 yılında da hayata geçirdiği yeni ürünlerle öncü olmaya devam etti. Bu kapsamda, Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) ve Yeşil Büyüme Fonu (GGF) arasında imzalanan protokoller kapsamında 22 ilde yer alan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine, KOBİ’lere, kadın girişimcilere 133 milyon ABD doları finansman desteği sağladı. Garanti BBVA ve Dünya Bankası Grubu üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile yapılan sözleşme kapsamında Türkiye’de geçici koruma sağlanan nüfusun çoğunluğunun yaşadığı, ağırlıklı olarak güney ve güneydoğu illerinde yer alan küçük işletmeleri desteklemek için Garanti BBVA’ya 90,75 milyon ABD doları olan bir finansman paketi sunuldu. Bu destek paketine ek olarak Garanti BBVA, Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) ile de 22 milyon ABD doları, kadın girişimcilerin desteklenmesi için kullanılmak üzere olan bir finansmana da erişim sağlandı. Son olarak, Garanti BBVA, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere Yeşil Büyüme Fonu (GGF) ile 20 milyon ABD doları finansman anlaşmasına da imza atıldı.

  Geçtiğimiz 15 yılda sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden yenilikçi ürünler geliştiren Garanti BBVA, GMTN (Global Medium Term Notes) programı altında Aralık ayında yurt dışına 5 yıl vadeli 50 milyon ABD doları yeşil tahvil/bono ihracı yaptı. Böylelikle Banka, Yeşil Bono Prensipleri ile uyumlu ilk Yeşil Bono ihracını gerçekleştirdi. Banka bu ihraçtan sağlanan fonla, BBVA SKA Tahvil Çerçevesi'nde3 , iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerine destek sağlayacak.

  3 https://shareholdersandinvestors.bbva.com/wp-content/uploads/2018/04/BBVA-SDGs-Bond-Framework_23042018_Eng.pdf

 • Öngörüler

  Garanti BBVA, pozitif etki yaratan finansman faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini desteklemek ve küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine katkıda bulunmak için yeşil ürün ve hizmetlerini genişletecek. Bu hedefle, yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik vermeye ve portföyündeki karbon yoğun sektörlerle ilgili daha iddialı önlemler almaya devam edecek.

  Garanti BBVA aynı zamanda istihdam fırsatı yaratılmasına katkıda bulunacak ve Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak çeşitli program ve inisiyatiflerle kadın girişimcilerin güçlenmesini desteklemeye devam edecek. Bunun yanında, girişimcilerin de katkısı ile KOBİ’lerin sürdürülebilir işletmeler olmasını sağlayabilmek için desteklerini sürdürecek.

  Garanti BBVA, sürdürülebilir ve iyi çeşitlendirilmiş bir fonlama tabanının temelinde yer alan önemli bir etmen olan tedbirli bir dış fonlama stratejisi izliyor. Banka, farklı coğrafyalardaki muhabir bankacılık ağını genişleterek, müşterilerinin uluslararası işlemlere yönelik gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ticaret finansmanı çözümleri geliştirmeyi, bu alanda muhabir bankalar ve ihracat kredi kuruluşları ile yeni iş birliklerine imza atmayı planlıyor.

 • ÇSY Kriterleri İçeren Borçlanmalar ve Hisse Senedi Ürünleri

  Tahvil/Bono İhraçları

  2019 yılında Garanti BBVA uluslararası finansal kuruluşlardan bu kapsamda 182,75 milyon ABD doları tutarında fon sağladı. Bu tutar, Banka'nın 2019 yılında sağladığı toplam borç finansmanının %8,3’ünü oluşturuyor.

  Hisse Senedi Ürünleri

  Garanti BBVA Emeklilik sürdürülebilirlik hisse senedi emeklilik yatırım fonu büyüklüğü
  2019 sonu itibarıyla 94,5 milyon TL. Garanti BBVA Emeklilik Hisse Senedi Fonlarının %16,1’ini oluşturuyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as