Etki Odaklı Yatırım Anlayışıyla Herkes İçin Ortak Değer Yaratılması

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunduğu finansal araçları çeşitlendiriyor ve uluslararası finans kuruluşlarıyla sürdürülebilir kalkınma odaklı iş birlikleri gerçekleştiriyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek, sürdürülebilir ekonomiye geçişi kolaylaştıran araçlar sunmaya özen gösteriyor.

 • Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçişin Finansmanı

  Dünyadaki teknolojik gelişmeler ekseninde yükselen yenilenebilir enerji endüstrisinin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak ve ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanılmasına katkıda bulunmak Garanti BBVA’nın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

  Garanti BBVA, 2015 yılının Ekim ayında karbon fiyatlaması, ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su risklerinin yönetilmesi ve yeşil ofis standartlarının oluşturulması konularına odaklanan İklim Değişikliği Eylem Planı’nı yayımladı. Türkiye’de, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Karbon Fiyatlandırması İş Liderliği Kriteri girişimine taahhütte bulunan ilk banka oldu. Halen Emisyon Ticaret Sistemi, ülkemizde aktif olarak kullanılmamaktadır. Garanti BBVA, bu konudaki küresel gelişmeleri iş modeline yansıtmak amacıyla proje finansmanı işlemlerinde, yeni elektrik üretimi projelerinin %100’üne gölge karbon fiyatı uygulamaya devam ediyor.

  Bu Eylem Planıyla, yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan toplam kaynağın en az %60’ının yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmesini de taahhüt etmiş oldu. 2016 yılında Garanti BBVA taahhüdünü bir adım ileriye taşıyarak yeni proje finansmanı işlemlerinde 2020 yılına dek sağlanacak yeni enerji yatırımı finansmanı içinde yenilenebilir enerji projelerinin payının en az %70 olacağını vaat etti. Bu oran 2018 yılında, önceki yıllarda olduğu gibi taahhüdümüzün çok daha üzerinde %100 olarak gerçekleşti.

  Garanti BBVA bugüne kadar Türkiye’nin faaliyetteki kurulu rüzgar gücündeki payını %28,1 seviyesinde korudu. Yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı kümülatif finansman tutarı 5,1 milyar ABD dolarının üzerine çıktı.

  Yine 2018 yılında Garanti BBVA’nın finansmanında yer aldığı faaliyetteki güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrali projelerinin toplam engellenen emisyonu, Türkiye için güncel ortalama şebeke emisyon faktörüne göre 5,4 milyon tCO2e oldu.

  Garanti BBVA’nın 31 Aralık 2018 itibarıyla kullandırdığı finansman dağılımı şöyle:

 • Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi

  Garanti BBVA, tüm bireylerin fırsatlardan eşit yararlandığı, kapsayıcı bir ekonominin daha verimli olacağı ve daha hızlı büyüyeceği anlayışıyla kadınların istihdama ve ekonomik yaşama aktif katılımını destekliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama taahhüdü ülkemizin, Banka dışında da herkes için yararlı olacak bir şekilde kalkınması anlamına geliyor.

  KOBİ Bankacılığı kapsamında özel müşteri grubu olarak sınıflandırılan kadın müşterilere sağlanan kredi tutarı 2018 yıl sonu itibarıyla 5,5 milyar TL’ye ulaştı.

  Finansman desteğinin yanı sıra Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesiyle kadınlara girişimcilik eğitimleri sunuyor ve bilgi ve deneyim paylaşımına uygun ortamlar yaratarak işlerini geliştirmelerinde destek sağlıyor.

 • KOBİ’leri ve Girişimciliği Destekleyerek İstihdamın Artırılması

  Türkiye’deki toplam istihdamın %74’ünü oluşturan KOBİ’ler ekonomiye, yerel kalkınmaya ve kapsayıcı ve katma değerli büyümeye önemli katkılarda bulunuyor. Garanti BBVA, KOBİ’lerin finansal esnekliklerini artırmalarında ve ekonomiye yarar sağlayacak katma değerli üretim yapmalarında destek oluyor.

  Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı2 olarak küçük ve orta boy işletmelere sağlanan taksitli ticari kredi hacmi 2018 yılında 56,4 milyar TL oldu.

  2 Resmi Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) tanımına göre hesaplanmıştır. (İstihdam edilen yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan

  herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.) Aksi belirtilmediyse Garanti BBVA’nın KOBİ tanımına göre verilmiştir.

 • ÇSY Temalı Borç Finansmanı

  Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunduğu finansal araçları çeşitlendiriyor ve uluslararası finans kuruluşlarıyla sürdürülebilir kalkınma odaklı iş birlikleri gerçekleştiriyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek, sürdürülebilir ekonomiye geçişi kolaylaştıran araçlar sunmaya özen gösteriyor. 2018 yılı sonu itibarıyla kurumsal ve ticari tüm kredi riskinin %7,23’ü yenilenebilir enerji projelerinden oluşurken, altyapı finansmanının % 5,12’si ise sosyal fayda sağlayan projelerden oluşuyor. Garanti BBVA’nın toplam sabit getirili ürünlerinin %33’ü ise ÇSY kriterleri içeriyor.

  Garanti BBVA olarak ana hissedarımız BBVA’nın, grup seviyesinde uyguladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH) içeren Tahvil İlkelerini (SDGs bond framework) benimsiyoruz ve  müşterilerimizin SKH’e olumlu etkisi olan yatırımlarını desteklemek için finansman çözümleri sunmayı taahhüt ediyoruz.

  Garanti BBVA olarak sürdürülebilirlik alanında borç finansmanı kapsamında sağladığımız krediler ve SKH/çevresel/sosyal bono ihraçları, “Yeşil Mortgage”, kadın girişimciler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarına aktarılmaktadır.

  Sürdürülebilirlik alanında sağladığımız bazı yeni borç finansmanlarına ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir.

  2017 yılında Dünya Bankası grubu üyesi IFC (International Finance Corporation) ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı (İTMK) programı kapsamında, 5 yıl vadeli 150 milyon ABD Doları karşılığında yaklaşık 540 milyon TL tutarında sözleşme imzaladık. Garanti BBVA’nın ilk yeşil bonosu olma özelliği taşıyan bu program özelinde ilk kez gerçekleştirdiğimiz ihraç, aynı zamanda IFC’nin de Türkiye’de yatırım yaptığı ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı oldu.

  IFC ile TL cinsinden gerçekleştirdiğimiz ilk işlem olma özelliğini de taşıyan fon, ağırlıklı olarak “Yeşil Mortgage” olarak nitelenen, enerji verimliliği yüksek binaları kapsayan çevre dostu projelerin finansmanında kullandırılıyor.

  Bu kapsamda Yeşil Mortgage ürünü ile bugüne kadar Garanti BBVA’nın sağladığı finansman 368 milyon TL’ye ulaştı. Yeşil Mortgage kredisi için binanın A veya B sınıfı EKB’ye sahip olması gerekiyor. 25 Ocak 2019’daki yeni düzenlemeye göre de B sınıfı EKB’ye sahip binalarda konutun ekspertiz/satış değerinin yüzde 80 yerine yüzde 85’ine kadar, A sınıfı EKB’ye sahip binalarda ise yüzde 90’ına kadar kredilendirme mümkün.

  Ek olarak, EBRD ile Temmuz 2017’de 75 milyon Euro karşılığı 313 milyon TL tutarında Yeşil Mortgage anlaşması gerçekleştirildi. Yeşil Mortgage alanındaki bu fonlar, Garanti BBVA’nın İTMK piyasasından sağladığı fonlamanın %46’sını oluşturuyor.

  Bunun yanı sıra Garanti Leasing, Haziran 2018’de EBRD ile 50 milyon Euro değerinde kredi anlaşması imzaladı. Garanti Leasing, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı üçüncü fazı (TurSEFF III) kapsamında sağladığı finansmanı kaynak verimliliği ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek için kullandırabilecek. Bu fazla birlikte programa ilk defa leasing kuruluşları da dahil edilmiş oldu. Şimdiye kadar finanse edilen projeler ile yıllık 21.775 ton CO2 eşdeğeri emisyon azaltımı sağlandı

  Garanti Leasing 2016 ve 2017 yılında “Green for Growth Fund”dan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için 15 milyon Euro tutarında kredi kullandı. Bu kredilerin ana amacı en az %20 enerji tasarrufu ve/veya CO2 emisyonlarında minimum %20 azaltımı sağlamak. Şimdiye kadar finanse edilen projelerde yıllık toplam 681.133 MWh  enerji tasarrufu ile 11.993 ton CO2 eşdeğeri azaltım sağlandı.

  Garanti Leasing önümüzdeki dönemde de enerji tasarrufu sağlayan projeleri desteklemeyi sürdürüyor olacak.

  Bu yıl aynı zamanda, 2006 yılında başlattığı kadın girişimciler destek programı kapsamında, IFC ile kadın girişimcilere özel Türkiye’nin ilk sosyal bono ihracını gerçekleştirerek girişimci kadınların kullanımına özel bir finansman kaynağını ülkemize kazandırdı. Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde Dünya Bankası grubu üyesi IFC ile kadın girişimcilerin finansmanında kullanılmak üzere 6 yıl vadeli 75 milyon ABD doları tutarında sosyal bono ihraç etti. Anlaşma kapsamında; kadın girişimcilere özel, işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılmak üzere 36 aya varan vadelerle 400.000 TL’ye kadar finansman sağlanacak. IFC’yle yapılan anlaşma çerçevesinde Goldman Sachs’in 10.000 Kadın Programı’nın katkısıyla da ihraç edilen bono, gelişmekte olan ülkeler içerisinden bir özel bankanın gerçekleştirdiği ilk sosyal bono olma özelliğini de taşıyor.

  Garanti BBVA, Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) ile imzaladığı 6 yıl vadeli 87 milyon ABD doları tutarındaki kredi sözleşmesi uyarınca sözleşme koşullarına uyan küçük ve orta ölçekli firmalara ait projelere uygun faizli ve ya uzun vadeli kredi kullanma imkanı sunarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor.

 • Öngörüler

  Garanti BBVA, pozitif etki yaratan finansman faaliyetlerini sürdürecek. Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini desteklemek ve küresel sıcaklık artışını 2 dereceyle sınırlandırma hedefine katkıda bulunmak için yeşil ürün ve hizmetlerini genişletecek. Bu bakımdan yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik vermeye ve portföyündeki karbon yoğun sektörlerle ilgili daha iddialı önlemler almaya devam edecek.

  Garanti BBVA aynı zamanda nihayetinde istihdam fırsatı yaratılmasına katkıda bulunacak ve Türk ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak çeşitli program ve inisiyatiflerle kadın girişimcilerin güçlenmesini desteklemeye ve girişimciler ile KOBİ’lerin sürdürülebilir işletmeler olması için çalışmaya desteklenmesine devam edecek.

  Garanti BBVA, sürdürülebilir ve iyi çeşitlendirilmiş bir fonlama tabanının temelinde yer alan önemli bir etmen olan tedbirli bir dış fonlama stratejisi izliyor. Banka, farklı coğrafyalardaki muhabir bankacılık ağını genişleterek, müşterilerinin uluslararası işlemlere yönelik gereksinimlerini karşılamayı hedefliyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ticaret finansmanı çözümleri geliştirmeyi, bu alanda muhabir bankalar ve ihracat kredi kuruluşları ile yeni iş birliklerine imza atmayı planlıyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as