Genel Yaklaşımımız

Garanti BBVA’nın stratejik hedeflerinden biri, sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için finansal sermayesinin yanı sıra insan ve entelektüel sermayesini de seferber etmek.

Empati gücü, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının içinde bulundukları koşulları anlamasını ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmesini sağlıyor. Öncelikli konuların başında gelen 2030 Gündemini1 dikkate alarak yeşil kredi gibi yenilikçi finansal araçlar, çözümler geliştiriyor ve iş birliği platformlarıyla sektörde yaygınlaşmasını teşvik ediyor.

Yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda lider kalabilmek için emsalleriyle ve iş dünyasıyla küresel seviyede iş birliği yapıyor.

Bu çerçevede Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri ile Global Compact Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) gibi pek çok aracı platformu içeren toplam 24 inisiyatife aktif katkı sağlıyor veya başkanlık ediyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi gibi toplamda 7 sürdürülebilirlik endeksinde yer almaya devam eden Garanti BBVA, sektörde çevresel ve sosyal konularda önde gelen uygulamaları analiz ediyor ve sürekli gelişim için kendine yeni alanlar yaratıyor. 2018’de sayısı 14’e ulaşan özel sektör ortak politikası ve beyanlarına içerik desteği vererek sürdürülebilir yol haritalarına ışık tutuyor.

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunulan finansal araçları çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli fonlama için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyor. Entelektüel sermayesinden faydalanarak, gelişmekte olan ülkeler içerisinden bir özel bankanın gerçekleştirdiği ilk sosyal bono ihracı gibi sürdürülebilirlik kriterleri içeren yenilikçi finansman kaynaklarını ülkemize kazandırıyor.

Bu yıl sunmaya başladığı yeşil proje finansmanı kredisi ve yeşil kurumsal kredi, kredi alan şirketlerin vade boyunca sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesini teşvik ediyor. İkisi de kendi alanında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yeşil kredi anlaşmalarında kredi alan şirketler, vade süresi boyunca çevresel, sosyal, kurumsal yönetim alanlarında belirlenen kriterler doğrultusunda performansını artırdığında, kredi faizi veya komisyon oranlarında avantaj elde edebiliyor.

İklim değişikliği 21. yüzyılda da en önemli küresel sorunlardan biri olma özelliğini korurken sorumlu finans yaklaşımı, KOBİ’lerin işlerini büyütmesini destekleyerek istihdamın artırılması gibi toplumsal konuların yanı sıra iklim değişikliğini de dikkate alarak şekillendiriliyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi, yeni elektrik üretimi yatırımlarına verdiği proje finansmanı desteğini %100 oranında yenilenebilir enerjiye sağlayan ve bugüne kadar bu alana sağladığı toplam kredi tutarı 5,3 milyar ABD dolarına ulaşan Garanti BBVA, yeşil enerjiye desteğini kendi şubelerinde hayata geçirdiği güneş enerjisi yatırımlarıyla devam ettiriyor.

Garanti BBVA, güçlü bir ekonomi ve iş modelinin ancak güçlü toplumlar, sürdürülebilir bir çevre ve güçlü bireylerle yaratılabileceğine inanıyor. Bu amaçla yetenek açığı, eğitim, kültürel gelişim ve çevre gibi öncelikli konulara odaklanan stratejik toplumsal programları vasıtasıyla ortak değer yaratıyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile 2017’de hayata geçirilen 5 Taş-Sosyal ve Finansal Liderlik Projesi, gelecek nesillere finansal okuryazarlık bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra 2016 yılında Garanti BBVA ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen 8-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik teknolojik atölyelerde, dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlanmaları için kodlama ve robotik gibi eğlenceli içeriklerle, problem çözme, analitik düşünce ve ekip çalışması gibi günümüz için gerekli olan yetkinlik ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Garanti BBVA, 2014 yılından bu yana girişimcilik kültürünü geliştirmek ve gençlerin, rol modellerinden ilham ve ders alarak, çeşitli girişimcilik etkinliklerine katılıp network geliştirerek girişimciliği deneyimlemelerini sağlamak için çalışan Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın (Girvak) da ana destekçisi olmaya devam ediyor. Kültür ve sanatın toplumla bütünleşmesi için kurulan SALT, SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ankara olarak üç ayrı merkeziyle kâr amacı gütmeyen özerk bir kurum olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.

Sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne aktif katkıda bulunuyor: 4: Nitelikli Eğitim, 6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji, 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim, 13: İklim Eylemi, 14: Sudaki Yaşam, 15: Karasal Yaşam, 17: Hedefler için Ortaklık.

1 2030 Gündemi, 2015’te Birleşmiş Milletler’in üye ülkelerinin, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) gündemini ifade ediyor.

 

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as